Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Werkhervattingspremie bij progressieve tewerkstelling – update

By 18 augustus 2023augustus 28th, 2023No Comments

Sinds 1 april 2023 heeft de werkgever recht op een werkhervattingspremie van 1.000 euro, en dit tot en met 31 maart 2025.

Voorwaarden

De werkgever heeft recht op de werkhervattingspremie als de werknemer die minstens één jaar arbeidsongeschikt is, progressief het werk hervat met de toestemming van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

De premie kan toegekend worden voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden als voor de nieuw aangeworven werknemers.

De werknemer moet de toegestane arbeid verrichten gedurende ten minste drie maanden (vóór 1 oktober 2025) op basis van :

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum (met andere woorden: een contract van bepaalde duur van minstens 3 maanden)
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut
 • een statutaire benoeming
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

* Uitzendkrachten die tewerkgesteld worden met opeenvolgende weekcontracten zullen bijgevolg niet  in aanmerking komen voor de werkhervattingspremie. Ook dienstenchequebedrijven die tijdens de eerste drie maanden werken met contracten van bepaalde duur dienen hun beleid desgevallend hieraan aan te passen. 

Voorwaarden arbeid

 • een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (onderworpen aan minstens één sector (dus ook een statutaire tewerkstelling)) ;
 • een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
 • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

Uitgesloten arbeid:

Voor de volgende tewerkstelling kan er geen hervattingspremie aangevraagd worden:

 • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven;
 • een flexi-job;
 • gelegenheidswerk;
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

Aanvraagprocedure

Er kan maar één premie per werknemer aangevraagd worden.

De werkgever moet een aanvraag sturen naar het ziekenfonds (ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk) ofwel via een online aanvraag (aanbevolen procedure) ofwel via een papieren aanvraag (enkel wanneer het gebruik van het elektronische formulier niet mogelijk is).

Het ziekenfonds betaalt de werkhervattingspremie aan de werkgever als alle voorwaarden zijn vervuld. Deze betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

Inwerkingtreding 

Het KB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31/07/2023 en treedt retroactief in werking op 1 april 2023. 

 

 

Bron : www.riziv.fgov.be, ‘werkhervattingspremie; Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022; KB van 17 juli 2023 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering, BS 31 juli 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.