Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijziging paritair comité – aanpassing continuïteitsregeling

By 28 december 2022No Comments

Met de wet van 15/01/2008 houdende diverse bepalingen inzake werk werd artikel 27  CAO-wet met ingang van 15/02/2018 aangepast met als doel om duidelijkheid te scheppen m.b.t. wat er met sectorale cao’s gebeurt bij de wijziging van de werkingssfeer van een paritair comité of subcomité of bij de oprichting of opheffing van een paritair comité of subcomité. Er werd daarbij voorzien in regeling qua continuïteit van de loon-en arbeidsvoorwaarden bij een overgang van een paritair (sub)comité naar een ander paritair (sub)comité die afloopt op 31 december 2022

Er werd hierbij een evaluatie voorzien van de toepassing van dit nieuwe artikel. Deze evaluatie werd uitgevoerd door de Nationale Arbeidsraad en maakt het voorwerp uit van het advies nr. 2234 van 13 juli 2021. 

Voortzetting continuïteitsbepaling CAO’s

Op 23/12/2022 is er een wetsontwerp aangenomen in de kamer dat gelet op het advies van de NAR een wijziging bevat van art. 27 CAO-wet zodat deze einddatum geschrapt wordt

Bij overgang van een paritair comité of subcomité naar een ander paritair comité of subcomité blijven de daarin gesloten overeenkomsten bindend voor de werkgevers en werknemers die vóór die overgang eronder vielen, totdat het nieuwe paritair comité of subcomité waaronder zij na die overgang ressorteren, de toepassing van de in zijn schoot geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers heeft geregeld.

Het gaat daarbij om de overgang naar een ander paritair comité of subcomité ingevolge de wijziging van de werkingssfeer van een paritair comité of subcomité of ingevolge de oprichting of de opheffing van een paritair comité of subcomité.

Deze regeling is eveneens van toepassing op de werkgevers en de werknemers waarvan de overgang van een paritair comité of van een paritair subcomité naar een ander paritair comité of paritair subcomité heeft plaatsgevonden tussen 15 februari 2018 en 31 december 2022. Met andere woorden, voor deze werkgevers en werknemers blijven de overeenkomsten van het oude paritair comité vanaf 1 januari 2023 van toepassing, totdat het nieuwe comité maatregelen heeft genomen met betrekking tot deze werkgevers en werknemers.

KB’s loon-en arbeidsvoorwaarden

Er wordt daarnaast ook voorzien dat in het KB dat de werkingssfeer van een paritair comité wijzigt of opheft of een paritair comité opricht, op eensluidend advies
van het oude paritair comité, de KB’s inzake de loon- of arbeidsvoorwaarden in de schoot van het oude paritair comité, die van toepassing blijven na deze wijzigingen, alsook de werkgevers en werknemers die aan deze besluiten zijn onderworpen, zal worden opgenomen. Bij gebreke aan een eensluidend advies van het oude paritair comité, uitgebracht vóór de inwerkingtreding van het KB blijven de van het oude naar het nieuwe paritair comité overgegane werkgevers en werknemers onderworpen aan de op basis van de arbeidswetgeving aangenomen KB’s tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden binnen het oude paritair comité die op het ogenblik van de overgang op hen van toepassing zijn, totdat deze besluiten op vraag van het nieuwe paritair comité worden opgeheven of gewijzigd.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023. 

 

Bron: wetsontwerp van 24 november 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen, Parl. St. Kamer 2022 – 2023, 3019/001. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.