Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijzigingen aan het Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 01/07/2024?

By 29 februari 2024No Comments

DGV personen zonder recente duurzame werkervaring – verruiming leeftijdsgrenzen

In ons artikel “Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring – update” werd de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering die vanaf 1 oktober 2023 werd ingevoerd reeds toegelicht.

Er werd daarbij expliciet voorzien dat de werknemer minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar moest zijn (op de laatste dag van het kwartaal van indiensstreding) om in aanmerking te komen voor deze doelgroepvermindering en indien voldaan is aan de overige voorwaarden.

De Vlaamse Regering heeft beslist om de leeftijdsgrenzen voor de toepassing van de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring vanaf 1 juli 2024 verruimen, met name vanaf het einde van de deeltijds leerplicht (18 jaar) tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Deze verruiming hangt samen met de afschaffing van de Vlaamse doelgroepverminderingen voor ouderen en jongeren vanaf 1 juli 2024 (zie hieronder). Aangezien er geen overlap meer mogelijk is met de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring worden de leeftijdsgrenzen voor deze doelgroepvermindering aangepast.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Opheffing Vlaamse vermindering ouderen en jongeren

Met het programmadecreet bij de begroting van 2024 werd de doelgroepvermindering voor oudere werknemers en jonge werknemers opgeheven vanaf 1 juli 2024. 

Er werd daarbij voorzien in enkele overgangsmaatregelen:

  • Voor oudere niet-werkende werkzoekende werknemers die uiterlijk op 30 juni 2024 in dienst zijn getreden, behouden werkgevers de mogelijkheid een doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekende werknemers toe te passen, zoals van kracht op 30 juni 2024.
  • Voor oudere werknemers die op 30 juni 2024 minimaal 62 jaar zijn, wordt aan de werkgever de toepassing van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers toegekend uiterlijk tot en met 30 juni 2028.
  • Voor werknemers die uiterlijk op 30 juni 2024 in dienst zijn getreden, behouden werkgevers de mogelijkheid een doelgroepvermindering voor jonge werknemers toe te passen, zoals van kracht op 30 juni 2024.

 

Bron: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van hoofdstuk II en V en wijziging van artikel 28/17 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en wijziging van artikel 6, 21 en 62 van het besluit van 15 juli 2022 de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling; Programmadecreet bij begroting 2024 (1) van 22 december 2023, BS 29 december.  2023 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.