Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Winstpremie via toetredingsakte – bevoegde ambtenaar

By 30 april 2019No Comments

In ons vorig artikel hebben wij de regels m.b.t. de winstpremie reeds uiteengezet.

Hieronder kan u bijkomende informatie terugvinden m.b.t. de procedure bij de invoering van een gecategoriseerde premie.

De gecategoriseerde premie moet ingevoerd worden via cao indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, zo niet, heeft de werkgever de keuze tussen een cao of een toetredingsakte. De cao of toetredingsakte moet wederom bepaalde verplichte vermeldingen bevatten waaronder de berekeningswijze en toekenningsregels.

Indien de werkgever kiest voor de invoering via toetredingsakte moet volgende procedure gevolg worden:
  • De werkgever stelt een ontwerp van toetredingsakte op en brengt dit, ofwel schriftelijk, ofwel via aanplakking ter kennis van de werknemers. Elke werknemer kan, op eenvoudig verzoek, een afschrift van de tekst van het ontwerp van toetredingsakte bekomen.
  • De werkgever houdt gedurende 15 dagen te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving een opmerkingenregister ter beschikking van de werknemers waarin zij hun opmerkingen kunnen noteren.
  • Na afloop van deze termijn stuurt de werkgever het register ter inzage naar de bevoegde ambtenaar. Een KB heeft de regionaal bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten aangeduid als bevoegde ambtenaar.
  • Indien er geen opmerkingen werden meegedeeld treedt de toetredingsakte in werking de vijftiende dag na de dag van de kennisgeving, behoudens andersluidende bepaling opgenomen in de toetredingsakte.
  • Indien er opmerkingen werden gemaakt, worden deze onmiddellijk via aanplakking ter kennis van de werknemers gebracht. De inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten probeert de uiteenlopende standpunten te verzoenen. Ingeval van verzoening, treedt de toetredingsakte ten vroegste de achtste dag na die van de verzoening in werking.
  • Indien de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten er niet in slaagt om de uiteenlopende standpunten te verzoenen, verstuurt hij onmiddellijk een afschrift van het proces-verbaal van niet-verzoening aan de voorzitter van het bevoegd Paritair Comité. Vervolgens onderneemt het bevoegd Paritair Comité een laatste verzoeningspoging.Indien het daarin niet slaagt, wordt de toetredingsakte niet ingevoerd en kan de gecategoriseerde winstpremie niet worden toegekend. De werknemers worden hiervan ofwel schriftelijk, ofwel via aanplakking ter kennis gebracht.

    Indien de verzoeningspoging succesvol is, treedt de toetredingsakte ten vroegste de achtste dag na die van de verzoening in werking.

 

Het KB is in werking getreden op 29 maart 2019.

 

Bron: FOD WASO; KB van 1 maart 2019 ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, BS 19 maart 2019. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.