Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Als werkgever het Covid Safe Ticket vragen aan werknemers?

By 28 oktober 2021No Comments

De FOD WASO heeft een standpunt ingenomen m.b.t. de vraag of een werkgever het Covid Safe Ticket (CST) mag vragen aan zijn werknemers.

Een werkgever mag niet vragen naar de individuele vaccinatiestatus van een werknemer. Hij mag zijn werknemers niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren om hun individuele vaccinatiestatus na te gaan, of zijn werknemers vragen om het CST te tonen, ongeacht de sector waarin hij actief is. Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen: zo is het niet toegelaten om een werknemer in het kader van de arbeidsrelatie een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun CST.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is de informatie op het CST (nl. vaccinatiestatus, recent besmet geweest zijn met COVID-19, beschikken over een negatieve COVID-test) een gezondheidsgegeven, en is het opvragen van deze gegevens al een verwerking van gezondheidsgegevens op zich, waarvoor een wettelijke basis voorhanden moet zijn.

Het feit dat in bepaalde sectoren het Covid Safe ticket van toepassing is op basis van het samenwerkingsakkoord en de verdere uitwerking hiervan door de deelstaten via decreet of ordonnantie, doet hieraan geen afbreuk.  Het CST is immers niet van toepassing op de werkrelatie/ werkplaats. Het gebruik van het CST is niet van toepassing op werknemers, medewerkers, organisatoren, uitbaters of personeel van aangelegenheden en voorzieningen waarvoor het gebruik van het CST kan worden ingezet, doch slechts op haar bezoekers.

In de motivering hierbij wordt dit nog bijkomend benadrukt dat dit verschil in behandeling is te verantwoorden aangezien de werknemers, medewerkers, personeelsleden, organisatoren of uitbaters van de desbetreffende voorziening eenvoudig kunnen worden gecontroleerd op de naleving van de geldende sanitaire regels, terwijl dit op heden niet het geval is voor de bezoekers. Bovendien zijn de omstandigheden van werknemers, medewerkers, personeelsleden, organisatoren of uitbaters van desbetreffende voorzieningen en activiteiten en die van de bezoekers van deze voorzieningen en activiteiten, dermate anders, dat een andere behandeling rechtmatig is en in overeenstemming met de interpretatie die aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt gegeven. De werknemers, medewerkers, personeelsleden, organisatoren of uitbaters van de aangelegenheden en voorzieningen komen er arbeid verrichten of diensten leveren en dienen zich in die context op regelmatige en frequente basis aan te bieden op de voorziening of activiteit, terwijl de bezoekers zich aanbieden op een meer vrijwillige basis aan de voorziening of activiteit. Wat meer is, indien men het gebruik van het CST zou toelaten of verplichten ten aanzien van werknemers, medewerkers, personeelsleden, organisatoren of uitbaters van aangelegenheden en voorzieningen waarvoor het gebruik van het CST kan worden ingezet, zou dit een impliciete vaccinatieplicht van deze personen inhouden. Dit zou eveneens een veelvuldige verwerking van persoonsgegevens inhouden die niet langer lijkt te voldoen aan het principe van de dataminimalisatie.

Concreet betekent dit dus dat de werkgever niet mag vragen een CST voor te leggen aan zijn werknemers, noch aan werknemers van een onderaannemer, aan werknemers of zelfstandigen die diensten komen verrichten in een onderneming (zoals een herstelling bijvoorbeeld), of aan inspecteurs die beroepshalve toegang moeten krijgen tot de onderneming. Op de werkvloer blijft de Generieke Gids onverkort van toepassing.

Evenmin mag de werkgever een CST opleggen als voorwaarde voor toegang tot het bedrijfsrestaurant, ook niet als de regionale overheden het CST als toelatingsvoorwaarde opleggen aan bezoekers van lokale horecavoorzieningen. Voor bedrijfsrestaurants gelden niet de horecaprotocollen, maar wel de Generieke Gids (in het bijzonder het deel over rust- en lunchpauzes).

Ook voor bedrijfsfeesten en vergelijkbare activiteiten zoals teambuildings, dient de Generieke Gids (algemene maatregelen) te worden toegepast: voor deze activiteiten geldt dat deelname vooralsnog vrijwillig blijft. Als de activiteit door de werkgever zelf en binnen het bedrijf wordt georganiseerd, mag hierbij geen CST worden gevraagd.

Als de activiteit buiten de onderneming en door een derde wordt georganiseerd, gelden de protocollen die voor de desbetreffende activiteit van toepassing zijn (evenement, horeca, teambuildings, …). Voor de toegang tot een dergelijke activiteit, kan of moet het CST worden gevraagd en gecontroleerd door een derde (niet door de werkgever) als de regelgeving van de bevoegde overheden dit toelaat of verplicht.

 

Bron: FOD WASO, “Vragen en antwoorden coronavirus”; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/covid-19/vaccinatie; Samenwerkingsakkoord van 14/07/2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23 juli 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.