Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedrijfswagens in 2020

By 27 december 2019No Comments

1. CO²-bijdrage voor het privégebruik van een bedrijfswagen

Sinds 1 januari 2005 betaalt u als werkgever maandelijks een CO²-bijdrage van zodra u aan uw werknemers een firmawagen toekent die zij ook voor niet beroepsdoeleinden mogen gebruiken (vb. woon-werk verplaatsingen, ander privégebruik,..). De CO²-bijdrage is ten laste van de werkgever en staat volledig los van het voordeel van alle aard waarop de werknemer belast wordt. Deze forfaitaire bijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de tussenkomst van de werknemer.

Deze CO²-bijdrage is gebaseerd op het CO²-uitstootgehalte van de bedrijfswagen en het brandstoftype van de wagen in kwestie.

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,3078.

Berekening CO²-bijdrage

De bijdrage wordt berekend op basis van het CO²-uitstootgehalte en het brandstoftype van het voertuig. Vanaf 1 januari 2020 is de formule voor de berekening van de CO²-bijdrage de volgende:

Aard van het voertuigMaandelijkse bijdrage
Benzinevoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 768) × 1,3078) : 12
Dieselvoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 600) × 1,3078) : 12
Voertuigen met elektrische aandrijving 20,83 EUR × 1,2950 (27,24 EUR)
Lpg-voertuigen ((Y* × 9 EUR) – 990) × 1,3078) : 12

* Y = CO2- uitstootgehalte in gram per kilometer.

De indexeringscoëfficiënt wordt op 1 januari 2020 opgetrokken van 1,2950 (in 2019) naar 1,3078 (in 2020).

Vanaf 1 januari 2020 mag het bedrag van de CO²-bijdrage in geen geval lager zijn dan 27,24 euro per maand.

Sanctie

Laat u als werkgever na om de CO²-bijdrage aan te geven of doet u een foutieve aangifte om te ontsnappen aan de betaling van de CO²-bijdrage, dan is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het dubbele van de ontweken CO²-bijdragen. Bovenop deze sanctie kunnen ook nog andere strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties opgelegd worden zoals vb. verwijlintresten, forfaitaire vergoedingen,…

2. Voordeel alle aard bedrijfswagen

Indien uw werknemer een bedrijfswagen mag gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden, dan zal de werknemer belast worden op dit voordeel in natura. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig (incl. BTW en opties en exclusief kortingen), de inschrijvingsdatum, het CO²-gehalte en het brandstoftype van het desbetreffende voertuig.

Berekening van het voordeel alle aard

Om het CO2-percentage te bepalen, moet het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken worden met een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij KB vastgelegd.

Formule: diesel
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7 )

Formule: LPG, gas of benzine
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-111) x 0,1)] % x 6/7)

Formule: elektrisch
(cataloguswaarde x 4 % x 6/7)

Begrenzing

Het minimum bedrag van het voordeel alle aard voor 2020 is 1.360 euro (1.340 euro in 2019).

Het CO2-basispercentage van 5,5% wordt verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de desbetreffende wagen. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

3. Fake plug-in hybrides

Vanaf inkomstenjaar 2020 wordt er een specifiek stelsel ingevoerd om het gebruik van “fake hybrides” te bestrijden. Het gaat over oplaadbare hybride voertuigen (zogenaamde plug-in hybrides) die deels werken op brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij, maar waarvan de capaciteit van de elektrische batterij zeer beperkt is zodat deze wagens in werkelijkheid veel meer CO2 uitstoten dan de officiële uitstoot die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs.

Aangezien de officiële CO2-uitstoot niet overeenstemt met de realiteit moet voor de berekening van het belastbare voordeel alle aard in hoofde van de werknemer en de bepaling van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2020 rekening gehouden worden met CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Als er geen overeenstemmend voertuig voorhanden is, wordt de CO2-uitstoot van de plug-inhybride vermenigvuldigd met 2,5.

Een informatieve lijst met overeenstemmende voertuigen zal worden bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën.

Die nieuwe forfaitaire berekening voor ‘fake hybrides’ is enkel van toepassing op:

  • de plug-in hybrides of oplaadbare hybridevoertuigen;
  • aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2018;
  • uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht
  • of met een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Opgelet: voor de berekening van de CO2bijdrage (solidariteitsbijdrage) voor de werkgever wijzigt er niets.

4. WLTP en NEDC

Voor de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard moet rekening worden gehouden met het CO2-uitstootgehalte van het betreffende voertuig zoals dat gekend is bij de DIV van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit gegeven staat in principe vermeld op zowel het gelijkvormigheidsattest als het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Het gelijkvormigheidsattest van een voertuig met 2 CO2-uitstootgehaltes vermeldt zowel een tabel (rubriek 49.1) met NEDC verbruiks- en CO2-waarden, als een tabel (rubriek 49.4) met WLTP verbruiks- en CO2-waarden. Het inschrijvingsbewijs van het voertuig vermeldt daarentegen echter maar één waarde en verduidelijkt niet om welke waarde het gaat (WLTP of NEDC).

Voor voertuigen met twee CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC), mag tot en met 31.12.2020 met de NEDC-waarde rekening worden gehouden voor de berekening van het voordeel van alle aard.

5. Aftrekregeling

Vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) zal er ook een nieuwe formule m.b.t. de CO2-uitstoot ingevoerd worden voor de aftrekregeling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

De voertuigen waarvoor de aftrekbeperking van de kosten geldt, zijn personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. De aftrekbeperking is van toepassing ongeacht of het voertuig al dan niet uw eigendom is, of het gehuurd of gekocht is.

 Nieuwe regeling aanslagjaar 2021
Woon-werkverkeer0,15 euro/km
Financieringskosten100 %
Mobilofoon (carkit met gsm, smartphone …)100 %
Andere kosten, brandstof inbegrepen:
·         CO2-uitstoot van 200 gr CO2/km of meer40 %
·         Elektrisch voertuig100 %
·         Andere voertuigen

 

 

 

120 % – (0,5 % x coëfficiënt x aantal gr CO2/km) = min. 50 % en max. 100 %

·         Diesel: coëfficiënt = 1

·         Aardgas (CNG) met belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkrachten: coëfficiënt = 0,90

·         Andere: coëfficiënt = 0,95

·         voertuig verworven voor 01.01.2018minimaal 75%

 

Oude regeling aanslagjaar 2019 en 2020
Woon-werkverkeer0,15 euro/km
Financieringskosten100 %
Mobilofoon (carkit met smartphone,…)100 %
Brandstof75 %
Andere kosten:
Elektrisch voertuig (0 gr CO2/km)120 %
dieselbenzine
max. 60 gr CO2/kmmax. 60 gr CO2/km100 %
meer dan 60 tot max. 105meer dan 60 tot max. 10590 %
meer dan 105 tot max. 115meer dan 105 tot max. 12580 %
meer dan 115 tot max. 145meer dan 125 tot max. 15575 %
meer dan 145 tot max. 170meer dan 155 tot max. 18070 %
meer dan 170 tot max. 195meer dan 180 tot max. 20560 %
meer dan 195meer dan 20550 %
voertuig verworven voor 01.01.2018Minimaal 75 %

 

Bron: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS 29 december 2017; Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, BS 15 mei 2019; KB van 3 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 11 december 2019; KB van 5 september 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, BS 17 september 2019; Circulaire 2019/C/56 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde ‘valse hybride’, 28/06/2019; Circulaire 2019/C/113 betreffende forfait en werkelijke kosten (FAQ), 21/10/2019.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.