Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Circulaire fiscus m.b.t. de relance-overuren

By 29 april 2022No Comments

In het interprofessioneel akkoord 2021 – 2022 was er sprake van de invoering van een nieuwe type vrijwillige overuren, met name de vrijwillige ‘relance’-overuren (zie ook “Relance-overuren: de wet is gepubliceerd!”).

Het betreft een bijkomend potje van 120 vrijwillige relance-overuren  voor alle sectoren in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 én in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Voorbeeld
Indien er in een cruciale sector tijdens de periode van 01.01.2021 t.e.m. 30.06.2021 al 60 bijkomende vrijwillige overuren (corona vrijwillige overuren) werden gepresteerd, kunnen er nog 60 relance-uren worden gepresteerd in de periode van 01.07.2021 t.e.m. 31.12.2021.

In het kort

 • Deze relance-overuren tellen niet mee voor de interne grens (max. aantal overuren in een referteperiode) en de berekening van de arbeidsduur.
 • Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze relance uren.
 • Het is vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar).
 • De maximale van 11u/dag en 50u/week moeten gerespecteerd worden.
 • De relance-uren, komen  niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor overuren in hoofde van de werknemer en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever.
 • De relance-overuren zijn vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. 

Opgelet: De bezoldigingen voor het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren blijven belastbaar!

Overschrijding van het maximum aantal vrijstelbare bijkomende vrijwillige overuren tijdens het belastbaar tijdperk

Op arbeidsrechtelijk vlak wordt het aantal van 120 relance-uren dat in de periode van 01.07.2021 t.e.m. 31.12.2021 in alle sectoren kan worden gepresteerd, verminderd met het aantal bijkomende vrijwillige overuren dat in de periode van 01.01.2021 t.e.m. 30.06.2021 is gepresteerd in de cruciale sectoren.

Op fiscaal vlak wordt de vrijstelling globaal beperkt tot 120 bijkomende vrijwillige overuren per belastingplichtige voor de in 2021 gepresteerde bijkomende vrijwillige overuren samen genomen (m.a.w. de bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in de cruciale sectoren en de relance-uren samen genomen). Wanneer in een belastbaar tijdperk, bezoldigingen worden betaald of toegekend voor meer dan het aantal voor dat belastbare tijdperk vrijstelbare bijkomende vrijwillige overuren, wordt de vrijstelling pro rata aangerekend. 

Voorbeeld:

Een werknemer heeft, in het eerste en tweede kwartaal van 2021, 100 bijkomende vrijwillige overuren in een cruciale sector gepresteerd bij werkgever A (bezoldiging: 1.500 euro). In het vierde kwartaal 2021 presteert hij 50 bijkomende vrijwillige overuren (‘relance-overuren’) bij werkgever B (bezoldiging: 850 euro).

In het totaal werden er in 2021 150 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd en werd er voor die 150u een bedrag betaald van 2.350 euro.

 • De vrijstelling voor inkomstenjaar 2021 bedraagt: 2.350 euro x 120/150 = 1.880 euro.
 • De belastbare bezoldigingen inkomstenjaar 2021 bedragen: 2.350 euro x 30/150 = 470 euro (de berekening hiervan gebeurt geautomatiseerd)

Bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 of 2022, maar niet volledig betaald in het jaar waarin ze werden gepresteerd

De vrijstelling van de relance-overuren is gelinkt aan bijkomende vrijwillige bijkomende overuren die in een bepaalde periode worden gepresteerd. De vrijstelling is dus niet beperkt tot de bezoldigingen voor de bijkomende vrijwillige overuren die ook in het belastbare tijdperk waarin die periode valt, worden betaald of toegekend.

Wanneer bezoldigingen voor bijkomende vrijwillige overuren (bijkomende vrijwillige overuren in de cruciale sectoren en relance-overuren) die in 2021 zijn gepresteerd, deels in 2021 en deels in 2022 worden betaald of toegekend, wordt de vrijstelling eerst aangerekend op de bezoldigingen voor die bijkomende vrijwillige overuren die in 2021 zijn betaald of toegekend. Als er in 2021 bezoldigingen voor minder dan 120 uren bijkomende vrijwillige overuren werden betaald of toegekend, kan voor het saldo een vrijstelling worden verleend voor de bezoldigingen voor de in 2021 gepresteerde bijkomende vrijwillige overuren die pas in 2022 werden betaald of toegekend. Deze ‘overdracht‘ geldt uiteraard enkel voor bijkomende vrijwillige overuren die al werden gepresteerd in 2021, maar waarvoor de bezoldigingen nog niet werden betaald of toegekend in 2021. Hetzelfde principe geldt wanneer bezoldigingen voor de relance-uren die in 2022 zijn gepresteerd, niet volledig in 2022 zouden worden betaald of toegekend.

Voorbeeld

Een werknemer presteert in de loop van het vierde kwartaal van 2021 40 bijkomende vrijwillige overuren (‘relance-uren’) (bezoldiging: 600 euro) en in de loop van 2022 120 bijkomende vrijwillige overuren (‘relance-uren’) (bezoldiging: 1.800 euro).

 • Bezoldigingen voor 30 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 en uitbetaald in 2021: 450 euro.
 • Bezoldigingen voor 10 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 en uitbetaald in 2022: 150 euro.
 • Bezoldigingen voor 115 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2022 en uitbetaald in 2022: 1.725 euro.
 • Bezoldigingen voor 5 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2022 en uitbetaald in 2023: 75 euro.
InkomstenjaarUren Vrijstelling
202130u gepresteerd in 2021450 euro
202210u gepresteerd in 2021

+

115u gepresteerd in 2022

150 euro

+

1.725 euro

20235u gepresteerd in 202275 euro

 

Voorbeeld:

Een werknemer heeft in het eerste en tweede kwartaal van 2021, 40 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd bij werkgever A (bezoldiging: 600 euro) en 50 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever B (bezoldiging: 750 euro). In het vierde kwartaal van 2021 presteert hij 40 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever B (‘relance uren’) (bezoldiging: 600 euro) en in het eerste
kwartaal van 2022 nog eens 40 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever B (‘relance-uren’) (bezoldiging: 600 euro).

Totaal aantal in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2021 gepresteerde bijkomende vrijwillige overuren: 130 uren.

 • Bezoldigingen voor 110 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 en uitbetaald in 2021: 1.650 euro.
 • Bezoldigingen voor 20 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 en uitbetaald in 2022: 300 euro.
 • Bezoldigingen voor 40 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2022 en uitbetaald in 2022: 600 euro.
InkomstenjaarUren Vrijstelling
2021110u gepresteerd in 20211.650 euro
202210u gepresteerd in 2021

 

(totaal aantal in 2021 gepresteerde uren: 40 + 50 + 40 = 130 > 120 –>  120 – 110 = 10)

 

+

voor 40 uren gepresteerd in 2022

150 euro

(300 euro x 10/20)

 

 

 

 

 

+

600 euro

Combinatie met vrijgestelde overuren horeca

Wanneer een werknemer ook bezoldigingen voor vrijwillige of niet in te halen overuren in de horeca verkrijgt, zal het aantal uren waarvoor voor een bepaald inkomstenjaar een vrijstelling kan worden verleend (cf. art. 38, § 1, eerste lid, 30°, WIB 92, ), verminderd worden met het aantal bijkomende vrijwillige overuren die in 2020, 2021 en/of 2022 werden gepresteerd in de kritieke sectoren, de cruciale sectoren en/of alle sectoren (‘relance-uren’) en waarvoor voor het betrokken inkomstenjaar een vrijstelling wordt verleend.

Deze vermindering van het aantal uren gebeurt dus niet in functie van de periode waarin de in mindering te brengen vrijgestelde bijkomende vrijwillige overuren werden gepresteerd, maar wel in functie van het belastbaar tijdperk waarin ze worden uitbetaald en waarvoor de vrijstelling dus wordt verleend.

Deze vermindering is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022. 

Voorbeeld:
Een werknemer presteert in 2022:

 • 100 relance-uren bij werkgever A (bezoldiging: 1.500 euro).
 • Bij zijn nieuwe werkgever B, die actief is in de horeca en niet beschikt over een geregistreerd kassasysteem (max. 300 vrijstelbare uren), presteert hij de tweede helft van 2022, 230 vrijwillige overuren (bezoldiging: 3.450 euro).
 • De bezoldigingen voor de 330 vrijwillige overuren worden allemaal in 2022 uitbetaald.
InkomstenjaarBezoldiging Vrijstelling
2022100 relance-overuren gepresteerd in 2022 en betaald in 2022

+

vrijwillige overuren horeca gepresteerd in 2022 en betaald in 2022

1.500 euro

 

 

+

3.000 euro

(3.450 x 300 – 100)/230 = 3.000 euro)

Voorbeeld 
Een werknemer presteert in 2021 120 relance-uren bij werkgever A (bezoldiging: 1.800 euro). 100 relance-uren worden uitbetaald in 2021 (1.500 euro) en 20 relance-uren worden uitbetaald in 2022 (300 euro).

In 2022 presteert hij bij zijn nieuwe werkgever B, die actief is in de horeca en niet beschikt over een geregistreerd kassasysteem (max. 300 vrijstelbare uren), 295 vrijwillige overuren (bezoldiging: 4.425 euro). De bezoldigingen voor die 295 overuren in de horeca worden in 2022 uitbetaald.

InkomstenjaarUren Vrijstelling
2021100 relance-overuren gepresteerd en betaald in 20211.500 euro
202220 relance-overuren gepresteerd in 2021 en betaald in 2022

+

Vrijwillige overuren horeca gepresteerd in 2022 en betaald in 2022

300 euro

 

 

+

4.200 euro

(4.425 x (300- 20)/295= 4.200 euro)

Voorbeeld
Een werknemer presteert volgende bijkomende vrijwillige overuren (die allemaal worden uitbetaald in het jaar waarin ze worden gepresteerd):

In 2020:

 •  In het tweede kwartaal 40 bijkomende vrijwillige overuren in een kritieke sector bij werkgever A (bezoldiging: 600 euro) en
  50 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever B (bezoldiging: 750 euro).
 • In het vierde kwartaal 40 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever B (bezoldiging: 600 euro).

In 2021:

 • In het tweede en derde kwartaal: 90 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever B (bezoldiging: 1.350 euro).
 • In het vierde kwartaal: 50 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever C (bezoldiging: 750 euro).

In 2022:

 • In het eerste kwartaal:
  • 40 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever C (bezoldiging: 600 euro).
  • 340 vrijwillige overuren bij werkgever D in de horeca die over een geregistreerd kassasysteem beschikt (360 vrijstelbare uren) (bezoldiging: 5.100 euro).

 

InkomstenjaarUren Vrijstelling
2020Bijkomende vrijwillige uren gepresteerd en betaald in 2020

(40 + 50 + 40 = 130 > 120)

1.800 euro

(1.950 x 120/130 = 1.800 euro)

2021Bijkomende vrijwillige uren gepresteerd en betaald in 2020

(90 + 50 = 140 > 120)

1.800 euro

(2.100 x 120/140 = 1.800 euro)

202240 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd en betaald in 2022

+

Overuren in de horeca

600 euro

 

 

+

4.800 euro

(5.100 euro x (360–40)/340 = 4.800 euro)

 

Bron: Circulaire 2022/C/37 over de fiscale vrijstelling van de relance-uren; Artikelen 15 – 17, van de wet van 12.12.2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, BS 31 december 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.