Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona-ouderschapsverlof voor werknemers – update

By 30 juli 2020maart 10th, 2021No Comments

Op 14/05/2020 werd het KB voor het corona-ouderschapsverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het corona-ouderschapsverlof is een nieuwe specifieke vorm van ouderschapsverlof dat werknemers toelaat onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsprestaties met akkoord van de werkgever te verminderen met 1/5 of 1/2 voor hun kind. Dit om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen gelet op de coronacrisis.

Het betreft een extra verlof bovenop het gewone ouderschapsverlof en kan aangevraagd worden voor de periode van 01/05/2020 tot 30/06/2020.

De superkern heeft beslist om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot 30/09/2020.

Het KB nr. 45 voorziet in de verlenging voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 september 2020.

Vermindering arbeidsprestaties

De werknemer kan het corona-ouderschapsverlof opnemen als volgt:

Vorm onderbreking Tewerkstellingsvoorwaarde op begindatum corona-ouderschapsverlof
½: waarbij nog 50% van een voltijdse tewerkstelling gewerkt wordtMinstens ¾ werken
 1/5: waarbij nog 80% van een voltijdse tewerkstelling gewerkt wordtMinstens voltijds werken

Het corona-ouderschapsverlof is dus niet mogelijk in de vorm van een 1/10 onderbreking.

Vanaf 01/07/2020 kunnen alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste) en ouders van een kind  met een handicap de arbeidsovereenkomst volledig kunnen schorsen door de opname corona-ouderschapsverlof. 

De alleenwonende ouder is de ouder die uitsluitend samenwonend met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste. 

De werknemer moet ook minstens 1 maand anciënniteit (aaneensluitend) hebben bij de werkgever op het moment van de aanvraag van het corona-ouderschapsverlof. Voor uitzendkrachten wordt hierbij rekening gehouden met art. 13 van de uitzendarbeidwet.

Kind

In principe moet het kind waarvoor men de aanvraag doet jonger zijn dan 12 jaar op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof.

Hiervoor wordt een uitzondering voorzien voor:

  • kinderen met een handicap*: jonger dan 21 jaar op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof;
  • Kinderen met een handicap met intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen: geen leeftijdsgrens

* Kinderen met een handicap die erkend is voor minstens 66% of met minstens 4 punten die erkend zijn in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (~kinderbijslagreglementering) of met minstens 9 punten die erkend zijn in pijler 3 van de medisch-sociale schaal (~kinderbijslagreglementering).

Adoptieouder en pleegouder

Het corona-ouderschapsverlof is ook mogelijk voor adoptieouders en pleegouders:

  • voor een geadopteerd kind of voor een kind voor wie de adoptieprocedure loopt indien het kind is ingeschreven als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer woont;
  • voor een kind dat bij de werknemer werd geplaatst door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst.

Alle attesten in verband met adoptie (attest adoptie) of pleegzorg (bewijs plaatsing) moeten ter beschikking gehouden worden.

Opname 

Het corona-ouderschapsverlof kan heel flexibel opgenomen worden:

  • ofwel voor een ononderbroken periode, met begindatum en einddatum tussen 01.05 en 30.06.2020;
  • ofwel gedurende een of meerdere periodes van een maand, al dan niet opeenvolgend;
  • ofwel gedurende een of meerdere periodes van een week (7 dagen), al dan niet opeenvolgend;
  • ofwel gedurende een combinatie van maanden en weken.

Opgelet: het corona-ouderschapsverlof is momenteel slechts mogelijk tot uiterlijk 30/06/2020. Deze einddatum werd via KB nr. 45 -verlengd tot 30/09/2020.

Bovendien kan het corona-ouderschapsverlof maar worden opgenomen zolang de werknemer voor die periode verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

De werknemer kan enkel corona-ouderschapsverlof opnemen indien de werkgever akkoord gaat met het verlof, de soort onderbreking en de duur.

Onderbrekingsuitkering

Specifiek voor het corona-ouderschapsverlof wordt er voorzien in een verhoogde uitkering.

Het bedrag van de uitkering ligt 25% hoger dan het bedrag voor het gewone ouderschapsverlof.

Specifiek voor alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en ouders van een kind met een handicap wordt vanaf 01/07/2020 voorzien in een uitkering die 50% hoger ligt dan het bedrag voor het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag wordt wel geplafonneerd zodat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon. De uitkering wordt gelet op de plafonnering in 2 fasen uitbetaald.  

Omzetting / schorsing gewoon ouderschapsverlof

De werknemer kan aan de werkgever vragen om het gewone ouderschapsverlof:

  • om te zetten in corona-ouderschapsverlof met dezelfde tewerkstellingsbreuk
  • te schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen met een andere tewerkstellingsbreuk

Het gewone ouderschapsverlof wordt dan tijdelijk on hold gezet voor de periode van het corona-ouderschapsverlof.

Na afloop van het corona-ouderschapsverlof herneemt het gewoon ouderschapsverlof automatisch tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijk periode wordt niet verlengd.

Het saldo van het gewone ouderschapsverlof kan nadien via een nieuwe aanvraag opgenomen worden op voorwaarde dat men op dat moment voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, met uitzondering van de minimale duurtijd.

 

Schorsing tijdskrediet / thematisch verlof

De werknemer kan aan de werkgever vragen om het lopend tijdskrediet / thematisch verlof (ongeacht de vorm) te schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Hierbij kan de werknemer kiezen om dezelfde of een andere tewerkstellingsbreuk toe te passen.

Het lopend tijdskrediet / thematisch verlof wordt dan tijdelijk on hold gezet voor de periode van het corona-ouderschapsverlof.

Na afloop van het corona-ouderschapsverlof herneemt het tijdskrediet / thematisch verlof automatisch tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijk periode wordt niet verlengd.

Het saldo kan nadien via een nieuwe aanvraag opgenomen worden op voorwaarde dat men op dat moment voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, met uitzondering van de minimale duurtijd.

Opgelet: bij een aanvraag van tijdskrediet met motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar betekent dit dat het kind voor wie de aanvraag ingediend wordt nog steeds jonger dan 8 jaar moet zijn op de datum waarop de nieuwe periode van het tijdskrediet ingaat. 

Daarnaast zal voor een aanvraag van tijdskrediet voor 1/2 of 1/5 onderneming ook voldaan moeten zijn aan de tewerkstellingsvoorwaarde tijdens de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. De tewerkstelling moet minstens 3/4 zijn bij een 1/2 vermindering en voltijds bij een 1/5 vermindering. Het corona-ouderschapsverlof wordt in tegenstelling tot het gewoon ouderschapsverlof momenteel niet geneutraliseerd voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde.  

Aanvraagprocedure

De werknemer moet de werkgever minstens 3 werkdagen op voorhand laten weten dat hij/ zij corona-ouderschapsverlof wenst op te nemen. Hiervoor moet de werknemer een schriftelijke aanvraag (mail met ontvangstbevestiging, aangetekende brief of brief ondertekend voor ontvangst) indienen met vermelding van de begin-en einddatum en de vorm van de onderbreking.

Indien het een omzetting of schorsing van gewoon ouderschapsverlof betreft, moet de werknemer ook melden of de tewerkstellingsbreuk behouden blijft of aangepast wordt.

De werkgever moet schriftelijk of elektronisch antwoorden ten laatste 3 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer en in elk geval voor de begindatum van het corona-ouderschapsverlof.

Bij een akkoord wordt de deeltijdse arbeidsregeling en het deeltijds rooster opgenomen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Bovenvermelde termijnen kunnen in onderling overleg tussen partijen verkort worden.

Vervolgens dient de werknemer een onderbrekingsuitkering aan te vragen bij de RVA binnen de twee maanden na de datum waarop het corona-ouderschapsverlof begint. Dit kan ofwel online ofwel via het papieren aanvraagformulier C61- coronapouderschapsverlof.

Het is vanaf 01/07/2020 mogelijk om bij de RVA een aanvraag in te dienen voor juli, augustus en september. De aanvraag van het voltijds corona-ouderschapsverlof voor alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind zou mogelijk zijn vanaf 06/07/2020

Indien het een omzetting van het gewoon ouderschapsverlof met dezelfde tewerkstellingsbreuk en hetzelfde kind betreft, dan kan een vereenvoudigde procedure toegepast worden. De werkgever kan dan onmiddellijk een eenvoudige elektronische aanvraag indienen met een gestandaardiseerd excel-bestand (per mail naar ovcorona@rva.be). Vanaf 02/07/2020 zou deze aanvraag gebeuren via een online toepassing

Opgelet: indien het corona-ouderschapsverlof in meerdere niet-opeenvolgende periodes wordt opgenomen, dan moet er periode een aanvraag ingediend worden bij de RVA.

Vlaamse aanmoedigingspremie 

Het corona-ouderschapsverlof komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van de Vlaamse aanmoedigingspremie. 

Zelfstandigen?

Ook voor zelfstandigen zou het corona-ouderschapsverlof verlengd zijn tot september 2020. Klik hier voor meer informatie. 

 

Opgelet: bovenstaande bespreking is gebaseerd op door de overheid aangekondigde maatregelen die het wetgevend proces nog moeten doorlopen. De maatregelen zijn onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: KB nr. 23 van 13/05/2020  tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) en het corona-ouderschapsverlof beoogt, BS 14 mei 2020; KB nr. 45 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020; KB nr. 45 van tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS  30/06/2020; Nieuwsberichten RVA; 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.