Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronapremie vanaf 01/08/21

By 9 augustus 2021augustus 30th, 2021No Comments

Op de ministerraad van 15/06/2021 heeft de federale regering de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel dat in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2021-2022 aan de leden van de G10 werd voorgelegd, bekrachtigd. 

Even ter herhaling

Aangezien de sociale partners niet tot een akkoord kwamen over de invulling van de loonnorm 2021 – 2022, heeft de regering dit zelf in handen moeten nemen. Binnen de regering is er een akkoord bereikt over een bemiddelingsvoorstel. Dit voorstel is vervolgens terug naar de sociale partners gegaan.

Dit bemiddelingsvoorstel heeft betrekking op de welvaartsenveloppe (400 miljoen euro in 2021), de loonnorm (vastgesteld op 0,4% exclusief indexering) en de coronapremie die bedrijven en sectoren die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, aan hun werknemers kunnen toekennen.

Loonnorm 2021 – 2022

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (loonnorm) voor 2021 – 2022 is vastgelegd op 0,4% (cf. technisch verslag van het secretariaat van de CRB).  Over de invulling van de 0,4% loonmarge kan eerst op sectoraal niveau onderhandeld worden. Het is dus aan te raden om eventuele sectorakkoorden af te wachten.

Coronapremie

Ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, hebben in 2021 uitzonderlijk de mogelijkheid om een coronapremie  bovenop de maximale marge van 0,4% toe te kennen. Hierover kan verder op ondernemingsniveau onderhandeld worden. Er is geen specifiek omzetpercentage vastgelegd om te bepalen welke ondernemingen goede resultaten geboekt hebben.

De coronapremie neemt de vorm van consumptiecheques aan die zullen kunnen worden gebruikt in bepaalde handelszaken en inrichtingen om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economisch herstel na de coronapandemie. Hiervoor werden er wijzigingen doorgevoerd aan art. 19 quinquies van het KB van 28 november 1969 (‘consumptiecheques’).

Het gaat om een uitbreiding tot volgende handelszaken/ inrichtingen:

  • in de inrichtingen die ressorteren onder de horeca-sector of de kleinhandelszaken die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen aanbieden aan de consument, met inbegrip van de hersteldiensten waarbij het te herstellen goed fysiek door de consument in de vestigingseenheid wordt gebracht en afgehaald;
  • in de wellnesscentra, met inbegrip van de sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, in de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in de bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;
  • in de bowlingzalen, de zwembaden en de fitnesscentra en in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties;
  •  in de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de tatoeage- en piercingsalons en de rijscholen.

De coronapremie kan door werkgevers toegekend kunnen worden van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Het totaalbedrag van de door de werkgever toegekende coronapremies mag max. 500 euro per werknemer bedragen. De cheques zijn geldig tot en met 31 december 2022.

Opgelet: de coronapremie die wordt toegekend vanaf 01/08/2021 is in tegenstelling tot de ‘oude’ consumptiecheques’ onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%.  De coronapremie is in hoofde van de werknemer wel vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen indien de voorwaarden vervuld zijn. Daarnaast is de coronapremie ook volledig aftrekbaar voor de werkgever.

De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele schriftelijke overeenkomst.

Opgelet: het is dus mogelijk dat er op sectoraal niveau hierover nog onderhandeld wordt.  Men kan dus eerst de resultaten van de sectorale loononderhandelingen afwachten. 

Voor het overige gelden dezelfde voorwaarden als voor de ‘oude’ consumptiecheques:

  • De consumptiecheque mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij. Het is daarbij van geen belang of deze loonbestanddelen onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen.
  • De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele schriftelijke overeenkomst.
  • De cao, individuele overeenkomst of reglementaire handeling bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheques, met een maximum van 10,00 euro per consumptiecheque.
  • De consumptiecheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd.  Indien het aantal én het brutobedrag van de papieren consumptiecheques of het totaal bedrag van de elektronische consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer voorkomen dan is deze voorwaarde vervuld.
  • De consumptiecheques moeten duidelijk vermelden de uitreikingsdatum vermelden, de geldigheidsduur (uiterlijk tot 31 december 2021) en dat ze slechts mogen besteed worden in de hierboven vermelde inrichtingen, verenigingen en gelegenheden.
  • De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, dan zullen deze beschouwd worden als loon onderworpen aan RSZ bijdragen en belastingen.

De cheques kunnen ook afgeleverd worden op papier of in elektronische vorm door erkende uitgevers. Denk daarbij aan Sodexo, Edenred en Monizze.

De keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm wordt geregeld via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Kan een dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan wordt de keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst.

De toekenning van elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst. In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Indien in de onderneming echter enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 euro.

Oude consumptiecheques?

De ‘oude’ consumptiecheques van max. 300 euro /werknemer die vorig jaar in het leven geroepen werden en waarvoor een beperkter toepassingsgebied van toepassing was, kunnen vanaf 01/08/2021 meegenieten van bovenvermelde uitbreiding van de handelaars en instellingen die de consumptiecheques mogen aanvaarden.

Ook de geldigheidsduur van deze ‘oude’ consumptiecheques is opnieuw verlengd naar 31/12/2022.

Inwerkingtreding? 

De wet van 18/07/2021 en het KB van 21/07/2021 werden op 29 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De nieuwe regeling van de coronapremie treedt in werking op 1 augustus 2021. 

 

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen; Voorontwerp van wet tot vaststelling van de maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2021-2022; Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021; KB van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19 quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 29 juli 2021; KB van 30 juli 2021 tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (1), BS 9 augustus 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.