Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Halve dagen tijdelijke werkloosheid – sectoren dienstencheques en leerlingenvervoer – update

By 30 juni 2021No Comments

Het kernkabinet heeft op 12/02/2021 beslist over de verlenging van de steunmaatregelen en de introductie van bijkomende steunmaatregelen. In het nieuwsbericht op de website van de eerste minister werd het volgende opgenomen:

Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

De wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID 19 pandemie (1) die deze regeling verder uitwerkt, werd op 13/04/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tijdelijke afwijking principe gewaarborgd dagloon

Het doel van deze maatregel is om aan de werkgevers uit de sector van de dienstencheques en het leerlingenvervoer de mogelijkheid te geven om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid in halve dagen. Hiervoor is er een afwijking nodig op artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Artikel 27, § 1, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet immers dat een werknemer recht heeft op zijn volledige dagloon indien de werknemer op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken en die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid, waaraan hij bezig was, niet kan voortzetten.

In de sector van de dienstencheques en in die van het leerlingenvervoer komt het vaak voor dat werknemers op een werkdag twee duidelijk onderscheiden opdrachten moeten
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een dienstenchequewerknemer die in de voormiddag bij de ene klant en in de namiddag bij een andere klant een opdracht moet uitvoeren.

Wanneer omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie één van deze twee opdrachten wegvalt, bijvoorbeeld omdat de klant
ziek is geworden of in quarantaine moet gaan als gevolg van COVID-19, dan zal de werkgever tot en met 30 juni 2021 worden vrijgesteld van de betaling van het gewaarborgd dagloon voor die verloren arbeidsuren, dit in afwijking van de bepalingen van artikel 27 arbeidsovereenkomstenwet en op voorwaarde dat de werknemer recht heeft op tijdelijke werkloosheid. 

De werknemer zal voor die halve werkdag dan een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Onder ‘halve werkdag’ wordt verstaan: de arbeidsuren die door de werknemer voor minstens de helft van het op die dag toepasselijke uurrooster worden besteed aan het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever, die duidelijk onderscheiden is van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.

Concreet (cumulatief): 

  • Een opdracht kan niet doorgaan omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie;
  • De arbeidsduur voor die opdracht bedraagt minstens de helft van het op die dag toepasselijk uurrooster;
  • De opdracht is duidelijk onderscheiden van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.

Voorbeeld: 

Een werknemer van een dienstenchequebedrijf werkt op dag X normaal 6 uur : 3 uur bij klant A en 3 uur bij klant B. De opdracht bij klant B valt weg wegens een verplichte quarantaine van klant B. De werkgever is voor de weggevallen arbeidsuren bij klant B geen gewaarborgd loon verschuldigd aangezien het gaat om een opdracht bij een andere klant die minstens de helft bedraagt van het aantal arbeidsuren van die dag.

Formaliteiten

Het KB dat de modaliteiten vastlegt voor de toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor halve dagen is op 10/05/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Concreet wordt er een onmiddellijke elektronische meldingsplicht geÏntroduceerd voor elke halve dag tijdelijke werkloosheid. De werkgever dient de halve dag tijdelijke werkloosheid de dag zelf, de volgende werkdag of de werkdag die voorafgaat te melden aan de RVA via een elektronisch formulier.

De mededeling moet volgende gegevens bevatten:

1° de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
2° de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer;
3° de dag waarop de arbeidsovereenkomst voor een halve werkdag wordt geschorst (= in te vullen als begindatum in de elektronisch mededeling);
4° het volledig adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die halve dag normaal zou gewerkt hebben. Indien het gaat over leerlingenvervoer is dat adres het adres van de onderwijsinstelling (= in te vullen als werfadres in de elektronische mededeling);
5° de verklaring dat er die halve werkdag niet kan worden gewerkt omwille van een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19 pandemie (= in te vullen bij opmerkingenveld);
6° het aantal uren dat de werknemer op die dag normaal zou hebben gewerkt volgens het toepasselijke uurrooster (= in te vullen bij opmerkingenveld);
7° het aantal uren dat wegvalt omwille van een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie (= in te vullen bij opmerkingenveld).

De mededeling moet gebeuren via de toepassing ’tijdelijke werkloosheid invoeren’. Hierbij moet de rubriek ‘eerste werkloosheidsdag’  geselecteerd worden en bij reden ‘1/2 TW dienstencheques-leerlingenvervoer’.

Daarnaast moet u in de rubriek opmerkingen van de elektronische mededeling de reden van de tijdelijke werkloosheid (Covid -19) (bv. besmetting klant X of quarantaine klant Y), het aantal uren dat de werknemer die dag zou hebben gewerkt en het aantal weggevallen uren als gevolg van Covid-19.

Voorbeeld: normale prestaties 6 uur, waarvan 3 uur wegvallen door het wegvallen van een klant te wijten aan Covid-19.

Er moet telkens een nieuwe mededeling verricht worden indien er een halve arbeidsdag tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd, dus mogelijks meerdere keren per maand.

Opgelet: aangezien de gegevens per werknemer normaal verschillen, dient er per werknemer een aparte mededeling verricht te worden.

Indien de mededeling laattijdig is, wordt ze geweigerd. De werkgever wordt daar ook van in kennis gesteld.

Indien de werkgever de mededeling niet elektronisch kan verrichten omdat dat technisch onmogelijk is, mag hij de mededeling ook op een andere manier (via mail, brief…) verzenden naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA (de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd).

Voor het overige moeten ook voor de halve dagen tijdelijke werkloosheid de formaliteiten nageleefd worden die van toepassing zijn voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Inwerkingtreding 

Bovenvermelde regeling is in werking getreden op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name 13/04/2021. 

Het KB dat de toekenning van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor halve dagen als gevolg van COVID-19 voorziet in de dienstenchequesector en leerlingvervoer is echter pas in werking getreden op 10/05/2021 en geldt tot 30/06/2021 zodat de effectieve praktische toepassing enkel voor deze periode mogelijk is. 

Ondertussen heeft de RVA bevestigd dat de toepassing van halve dagen tijdelijke werkloosheid NIET verlengd wordt. 

Het is bijgevolg vanaf 01/07/2021 NIET meer mogelijk om dienstenchequewerknemers voor een halve dag tijdelijke werkloos te stellen! 

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID 19 pandemie (1), BS 13 april 2021; KB van 02/05/2021 tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen, BS 10 mei 2021; FAQ RVA. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.