Sociaal-Juridisch

Loonmarge 2023 – 2024 en eenmalige koopkrachtpremie

By 25 januari 2023januari 30th, 2023No Comments

In ons artikel “Regering bereikt akkoord m.b.t. het interprofessioneel akkoord 2023 – 2024” werd reeds toegelicht dat de regering het dossier terug in handen had genomen omdat de sociale partners niet tot een akkoord kwamen.

Loonmarge

De ministerraad heeft op 23/12/2022 een ontwerp van KB goedgekeurd met als doel de maximale voor de loonkostenevolutie voor 2023 en 2024 vast te leggen.

Gelet op het ontbreken van een akkoord onder sociale partners legt de regering conform het verslag van de CRB de loonnorm vast op 0%.

De loonnormwet voorziet dat de indexeringen en de baremieke verhogingen altijd worden gewaarborgd en niet worden meegenomen voor de berekening van de loonnorm.  Alsook andere loonelementen worden niet meegerekend voor het bepalen van de loonnorm (vb. niet-recurrente bonus, winstpremie, innovatiepremies, bijdrage in sociale pensioenstelsels,….).

Koopkrachtpremie

De ministerraad heeft op 23/12/2022 eveneens een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de toekenning van een koopkrachtpremie (in de vorm van een cheque ~ consumptiecheque) voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald.

Bedrijven die in de loop van het jaar 2022 goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige koopkrachtpremie toe te kennen. Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 500 euro voor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt. Voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald kan deze premie maximaal 750 euro bedragen.

De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele schriftelijke overeenkomst.

Indien de toekenning voorzien wordt via een sectorale CAO moet deze om geldig te zijn de definities bevatten van hoge winst in 2022 en uitzonderlijk hoge winst in 2022. Indien de toekenning voorzien wordt via een CAO op ondernemingsniveau dan moet er een verantwoording toegevoegd worden dat men een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

De koopkrachtpremie zou enkel kunnen worden uitgegeven tot en met 31 december 2023 en zou geldig zijn tot en met 31 december 2024. De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen werknemersbijdrage verschuldigd en fiscaal is de premie vrijgesteld van belasting. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

De NAR heeft op 24/01/2023 een verdeeld advies uitgebracht over het voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie. Zowel de werknemersvertegenwoordigers als de werkgeversvertegenwoordigers merken op dat er momenteel geen definities zijn opgenomen in verband met de begrippen “hoge winst” en “uitzonderlijk hoge winst”. 

Daarna is het dus nog wachten op de publicatie van de wettelijke basis, de instructies van de RSZ en de instructies van de uitgiftebedrijven m.b.t. de bestelling. 

Opgelet: aangezien er sectorale akkoorden gesloten kunnen worden over de toekenning van de koopkrachtpremie is het aan te raden om de resultaten van de sectorale loononderhandelingen af te wachten alvorens de onderhandelingen op ondernemingsniveau te voeren.

 

Bovenvermelde bespreking is onder voorbehoud van wijzigingen en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen; voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024; Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.