Skip to main content
Sociaal-Juridisch

NAR spreekt zich uit over behandeling van auteursrechten op vlak van de sociale zekerheid

By 31 januari 2023No Comments

In ons artikel “Minister van Financiën wil fiscaal gunstregime auteursrechten aanzienlijk beperken -update” hebben we jullie reeds uitgebreid ingelicht over de nieuwe fiscale regeling op het vlak van de auteursrechten.

Het ontwerp koninklijk besluit betreffende de afhandeling op sociaal vlak van de auteursrechten bepaalt dat de vergoeding van auteursrechten en naburige rechten die voortvloeit uit een prestatie van de overdrager niet langer onderworpen zal zijn aan socialezekerheidsbijdragen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Tijdens de periode van de 4 kwartalen van het kalenderjaar, mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, ten hoogste 30% bedragen van de som van:
  • het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft ten laste van zijn werkgever;
  • het totaalbedrag van de door zijn werkgever toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten.
 • Zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten of naburige rechten moeten op een marktconforme manier worden vast- gesteld. De werkgever houdt de bewijsstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
 • Het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de DmfA-aangifte aan de RSZ van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend.

De bevoegde minister heeft over voorgaande regeling het standpunt van de NAR gevraagd.

Ondertussen heeft de NAR hierover ook advies uitgebracht. De meningen in de NAR waren echter verdeeld zodat er nog steeds geen duidelijkheid bestaat hierover.

Advies NAR

Vanuit de werknemersvertegenwoordigers is het standpunt dat de vergoeding voor overdracht van auteursrechten of naburige rechten beschouwd moet worden als ‘loon‘ onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Bijkomend wensen de werknemersvertegenwoordigers om het toepassingsgebied voor de RSZ in het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit zelfstandig vast te leggen, zonder een verwijzing te maken naar het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB), aangezien gevraagd wordt om dezelfde regeling toe te passen als deze die geldt voor het fiscaal regime terwijl het toepassingsgebied en de finaliteit niet duidelijk is (zie problematiek rond wel of niet vallen van de IT-ers onder het gunstregime).

Verder wordt er geadviseerd om in een absoluut plafond voor de nieuwe RSZ-vrijstelling te voorzien. Er wordt ook gevraagd om een verbod in te stellen op loonconversie.

De werknemersvertegenwoordigers formuleerden ook nog onderstaande voorbehoud :

 • Er is geen concrete motivering voorhanden voor de grens van 30 %;
 • Een monitoring van de financiering van de sociale zekerheid moet voorzien worden.
 • Er schuilt een gevaar van optimalisatie omdat de regeling van toepassing is op de individuele werknemer-werkgeversrelatie.
 • Ten slotte is de controle van de RSZ zeer moeilijk. Wat houdt een marktconform loon in? De kunstwerksector is immers zeer divers.

Vanuit de werkgeversvertegenwoordigers werd er een negatief advies gegeven, o.a. omwille van volgende redenen:

 • Toepassingsgebied is onduidelijk
 • Er wordt een gunstregime ingevoerd voor een bepaalde categorie van werknemers, dat een superstatuut creëert voor kunstenaars met veel rechten en weinig plichten.
 • Er ontbreken elementen uit de fiscale regeling (absolute maximumgrens van de auteursrechtenvergoeding, enz). Men is van oordeel dat de nieuwe regeling volledig – in plaats van gedeeltelijk – bij de nieuwe fiscale regeling zou moeten aansluiten.
 • Uit de toelichting van de beleidscel van de minister van Sociale Zaken bleek dat bij de beoordeling van de 30/70-ratio alleen rekening gehouden zal worden met de inkomsten uit de individuele relatie van de werknemer met zijn juridische werkgever. Men is van oordeel dat deze enge interpretatie van het loonbegrip moet gelden binnen het ganse rechtsdomein van de sociale zekerheid

Het blijkt alleszins duidelijk dat ondanks de onenigheid beide partijen duidelijkheid vragen omtrent de toepassing en definities in het kader van de sociale zekerheid, zonder de verwijzing naar het fiscaal luik.

To be continued.

Bron : Advies van de NAR van 24 januari 2023 betreffende het Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Auteursrechten, nr. 2.350 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.