Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opnieuw verlenging termijn bv-vrijstelling steunzones en creatie nieuwe vrijstelling

By 28 oktober 2022november 30th, 2023No Comments

Recent werd een voorontwerp van wet ingediend dat sleutelt aan de vrijstelling van doorstorting in het kader van steunzones en wel op 2 gebieden, m.n. de verlenging van het toepassingsgebied met 2 jaar en de creatie van een nieuwe vrijstelling voor ondernemingen die getroffen worden door een natuurramp.

Verlenging toepassingsgebied steunzones

Werkgevers die in steunzones investeringen doen met het oog op jobcreatie, kunnen ervan worden vrijgesteld om 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de Belgische staat. Meer informatie omtrent de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van steunzones kan je hier terugvinden.

Er bestaan 7 steunzones in België (3 in Vlaanderen en 4 in Wallonië). De initiële erkenningsperiodes voor de steunzones bedroeg 6 jaar. In 2021 heeft de regering het toepassingsgebied voor de bestaande steunzones reeds verlengd met 18 maanden.

Het wetsontwerp voorziet de mogelijkheid voor de gewesten om deze termijn opnieuw te verlengen met 2 jaar. Het voorontwerp regelt namelijk geen automatische verlenging van de betreffende steunzones. De Gewesten moeten uitdrukkelijk aan de Minister van Financiën verzoeken om de oorspronkelijke afbakening van een steunzone uit te breiden of de toepassingsperiode ervan te verlengen.

Wanneer de Gewesten hiervan gebruik zouden maken, zou de totale toepassingstermijn maximaal 9 jaar en 6 maanden bedragen.

Dat betekent concreet:

  • Zone rond Genk en Turnhout : uiterlijk 31 oktober 2024;
  • Zone rond Zaventem en Vilvoorde: uiterlijk 31 mei 2028;
  • Waals Gewest: 30 april 2027

Creatie nieuwe BV-vrijstelling natuurramp

Tegen de achtergrond van de overstromingen in Wallonië in 2021 heeft de Wetgever een nieuwe BV-vrijstelling gecreëerd, namelijk voor ondernemingen getroffen door een ‘natuurramp’.

Deze BV-vrijstelling kan door alle gewesten toegepast worden en is niet beperkt tot overstromingen.

Erkennings-en aanvraagprocedure Gewest

Het gaat over o.a. aardbevingen, lawines, grondverschuivingen, overstromingen, tornado’s, orkanen, vulkaanuitbarstingen of natuurbranden met een natuurlijke oorzaak die door het gewest als natuurramp erkend wordt en waarvoor het gewest bij de federale Minister van Financiën een aanvraag tot steun in de vorm van deze BV-vrijstelling aanvraagt.

Het gewest en de federale overheid moeten vervolgens een samenwerkingsakkoord sluiten en het geheel bekrachtigen middels een KB.

Formaliteiten werkgever

Gelet op de strike EU-regelgeving in het kader van subsidies aan ondernemingen, geldt er een beperking van het totaal vrijgestelde bedrag aan doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Het bedrag mag niet meer zijn dan 25 % van het verschil tussen:

  • De kosten die voortkomen uit de herstel van de schade als direct gevolg van de natuurramp;
  • en de ontvangen steun en vergoedingen van overheden of een verzekeraar ter compensatie van deze schade.

Om deze steun en vergoedingen te begroten, moet het gewest uiterlijk de 42e maand nadat de natuurramp heeft plaatsgevonden een overzicht hiervan aan de FOD financiën bezorgen, waar de betreffende bedragen, kosten en vergoedingen in gespecifieerd worden.

Daarna kan de werkgever indien voldaan is aan de voorwaarden de BV-vrijstelling toepassen. Deze is beperkt tot 30 % op de bezoldigingen van de werknemers die effectief tewerkgesteld werden in de onderneming die schade heeft geleden. De bezoldigingen moeten betaald of toegekend zijn in een periode van 46 maanden die aanvangt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden.

De vrijstelling is enkel van toepassing op de bedrijfsvoorheffing die reglementair minimaal verschuldigd is, en kan niet gebruikt worden op het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en achterstallige bezoldigingen.

Er geldt een cumulatieverbod met andere BV-vrijstellingen op dezelfde bezoldigingen (behoudens de IPA-korting en overwerk).

Voor de toepassing van de BV-vrijstelling moet de werkgever uiterlijk de 30e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp plaatsgevonden heeft een formulier overmaken aan de fiscus waarin een aantal verplichte gegevens in opgenomen moeten worden (identiteit, adres en perceelnummer van inrichting die getroffen is door de ramp, bedrag van de kosten van de schade, overzicht compensatie door overheden, …)

Na ontvangst van het attest van het gewest en het formulier van de werkgever zal de fiscus de werkgever middels een elektronisch platform informeren over de al dan niet toepassing van de BV-vrijstelling. De fiscus dient dit te doen binnen 47 maanden volgend op de maand waarin de natuurramp plaatsgevonden heeft.

Inwerkingtreding

Hoewel het nog een voorontwerp van wet betreft zou dit in werking treden vanaf 1 juli 2021. De ondernemingen gelegen in het getroffen gebied in Wallonië kunnen m.a.w. bij de inwerkingtreding retroactief de toepassing van de BV-vrijstelling natuurramp kunnen aanvragen. Voor inkomstenjaar 2021 kan dit voorlopig enkel via een bezwaarschrift.

Bron: Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.