Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opschorting procedure sociale verkiezingen vanaf X+36 – update

By 30 april 2020No Comments

In ons artikel ‘Advies NAR i.v.m. tijdelijke schorsing procedure sociale verkiezingen 2020 vanaf dag X+36 gelet op coronacrisis‘ kon u reeds lezen over advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de NAR met het akkoord van de sociale partners over de tijdelijke schorsing van de procedure van de sociale verkiezingen van 2020 vanaf dag X+36 en waarin zij de regering vroegen hiervoor het vereiste wettelijk kader uit te werken.

De wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen ingevolge de coronavirus pandemie werd op 23/04/2020 goedgekeurd door de Kamer.  De wet moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Opgelet: het is ook nog wachten op de publicatie van het KB voor de uitgestelde verkiezingsdata en de modaliteiten voor de herneming van de procedure!

De FOD WASO heeft vastgesteld dat er al verschillende ondernemingen in fase X op de webapplicatie al een nieuwe verkiezingsdatum hebben ingevuld.  Dit is momenteel echter nog niet mogelijk aangezien de nieuwe verkiezingsperiode na de opschorting van de procedure nog officieel moet worden vastgelegd bij KB. De FOD WASO vraagt dan ook nadrukkelijk om de datum op de webapplicatie dus nog niet aan te passen.

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van het wettelijk kader rond de opschorting van de sociale verkiezingen vanaf dag X+36 voor een nog onbepaalde duur. De verkiezingsprocedure zal pas weer worden hernomen op een bij KB bepaald tijdstip en volgens de modaliteiten hierin vastgelegd. Dit zal gebeuren op advies van de Nationale Arbeidsraad, die hierover ten gepaste tijde zal samenkomen, eens er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de Coronacrisis. 

 

1. Automatisch nieuwe datum tenzij afwijking via overlegorganen 

Behoudens noodzaak aan een alternatieve regeling ingevolge nog ongekende omstandigheden, is het principe dat de nieuwe verkiezingsdag (of dagen) binnen de nieuwe kieskalender voor elke onderneming automatisch en zonder verder overleg hierover, een afspiegeling is van de oorspronkelijk vastgestelde verkiezingsdag(en). 

Door de toepassing van dit automatisme, kan worden vermeden dat er zich binnen de onderneming opnieuw discussies voordoen over de nieuw te bepalen verkiezingsdag. Om te vermijden dat dit automatisme leidt tot ongewenste gevolgen, of, in geval van procedures die buiten termijn worden gehouden, hebben de overlegorganen de mogelijkheid  om in akkoord af te wijken van dit principe.

 

2. Zelfde uurregeling tenzij afwijking via overlegorganen 

Ook de op dag X vastgestelde uurregeling van de verkiezingen zou behouden blijven. Ook hier wordt de mogelijkheid geboden aan de overlegorganen om in akkoord af te wijken indien dit noodzakelijk zou blijken hiervan af te wijken. Indien men hier echter niet tot een akkoord komt, blijft de oorspronkelijke uurregeling van rechtswege gelden.
 

3. Communicatie nieuwe verkiezingskalender

Gelet op het feit dat er een nieuwe verkiezingsdag Y zal zijn binnen de onderneming moet er ook een nieuwe kieskalender worden uitgewerkt die aanvangt op de nieuwe dag X+36, die voortvloeit uit deze verkiezingsdag (met name Y-54).
De nieuwe dag(en) Y, desgevallend de nieuwe uurregeling, en de aangepaste kieskalender moeten worden gecommuniceerd door het overlegorgaan of door de werkgever.

 

4. Sociale verkiezingen tot dag X+35

De opschorting van de procedure van de sociale verkiezingen gaat in op dag X+36. Dit betekent dat de voorafgaande fasen volledig dienen te worden afgewerkt, en met name, dat elke onderneming zijn lopende verkiezingsprocedure diende verder te zetten tot en met dag X+35.
 
Alle inlichtingen en beslissingen die voortvloeien uit de fasen voorafgaand aan X+36 zijn definitief verworven.
Alle akkoorden die op ondernemingsvlak werden gesloten zijn definitief verworven, met uitzondering van de akkoorden die zonder voorwerp zijn geworden omdat ze expliciet gelinkt werden aan de gevolgen van de coronavirus COVID-19 pandemie. Deze laatste akkoorden verliezen van rechtswege hun gelding, tenzij de partijen betrokken bij deze akkoorden anders overeenkomen.

5. Handelingen vanaf X+36 worden beschouwd als niet bestaande

 De opschorting heeft tot gevolg dat, behoudens voor de regels met betrekking tot de ontslagbescherming , de verkiezingsprocedure wordt bevroren vanaf dag X+36 tot een nader door de Koning bepaalde datum. Dit betekent dat alle verkiezingshandelingen die dienen te worden uitgevoerd vanaf dag X+36 worden uitgesteld naar een later tijdstip.
Er kan dus voorlopig niet worden overgegaan tot de uitvoering van deze handelingen: de verkiezingsprocedure ligt daadwerkelijk stil. Indien men tijdens de periode van opschorting niettemin zou overgaan tot dergelijke handelingen, dan zijn deze handelingen nietig.
Hierop wordt wel een uitzondering voorzien namelijk de volledige stopzetting van de procedure voor de ondernemingen waarbij er voor geen enkele categorie kandidatenlijsten werden ingediend. Het beroep tegen deze beslissing zal echter gebeuren overeenkomstig de kalender. 
 

6. Stemrecht Uitzendkrachten 

Om de perverse gevolgen van de opschorting van de verkiezingsperiode in te dijken, werd bepaald dat de anciënniteit die de uitzendkracht desgevallend behaalde tijdens deze periode van opschorting niet mee in aanmerking komt voor de beoordeling van de tweede anciënniteitsvoorwaarde. Met andere woorden, zijn anciënniteit begint na de opschorting in dit kader pas terug te lopen op de hernomen dag X+36.

 

7. Bestaande overlegorganen

De nieuwe organen zullen gelet op de opschorting van de procedure niet worden verkozen binnen de oorspronkelijk geplande verkiezingsperiode van 11 tot en met 24 mei 2020, maar op nog nader te bepalen datum in de toekomst. Bijgevolg blijven de bestaande overlegorganen functioneren tot de datum van installatievergadering van de nieuw verkozen organen ingevolge de uitgestelde verkiezingen.
Met het oog op een vlot verder verloop van de sociale verkiezingen enerzijds, en, met het oog op het behoud van een goed sociaal overleg op ondernemingsvlak tout court anderzijds, is het belangrijk dat de werking van de overlegorganen gegarandeerd blijft niettegenstaande de opschorting.
 
De mandaten van de leden van de bestaande overlegorganen worden overeenkomstig verlengd en zij genieten verder van de bijzondere wettelijke ontslagbescherming ook tijdens de periode van opschorting, en tot de installatiedatum van het nieuw verkozen orgaan ingevolge de uitgestelde verkiezingen (of zelfs nog 6 maanden langer indien er geen orgaan meer wordt ingesteld).

 

8. Beoordeling verkiesbaarheidsvoorwaarden

De verkiesbaarheidsvoorwaarden worden beoordeeld ten opzichte van de oorspronkelijk geplande verkiezingsdag. Dit principe geldt ook voor de kandidaten die later tijdens de hernomen procedure zullen worden voorgedragen ter vervanging van oorspronkelijk voorgedragen kandidaten.

 

9. Wettelijke ontslagbescherming 

De zgn. occulte periode van ontslagbescherming voor de kandidaten voorgedragen op X+35 is voorbij. De occulte periode voor de kandidaten die na de opschorting zullen worden voorgedragen als vervanger, loopt gedurende de periode van de opschorting echter niet. Zij neemt pas weer een aanvang vanaf de zesendertigste dag die voorafgaat aan de datum van herneming van de kiesprocedure na deze opschorting, of dus vanaf de zesendertigste dag die voorafgaat aan de nieuw bepaalde dag X+36 binnen de nieuwe kieskalender die na de periode van opschorting zal worden opgesteld binnen elke onderneming.
 
Voor de niet-verkozenen in het kader van de vorige sociale verkiezingen en de leden van de bestaande organen die zich niet opnieuw kandidaat stellen, en die ontslagen werden voor 17 maart 2020 (zijnde de datum van de beslissing van de Groep van Tien aangaande de opschorting), wordt de berekening van de bijzondere variabele ontslagvergoeding (als bedoeld in artikel 17 van de Wet van 19 maart 1991) beperkt in functie van de oorspronkelijke voorziene verkiezingsdag. Voor deze personen die na 17 maart 2020 worden ontslagen, blijft de gewone berekening gelden, dus in functie van de uitgestelde verkiezingsdag

 

Inwerkingtreding

Bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgische Staatsblad.
De wet zou retroactief in werking treden vanaf 17 maart 2020.

 

Bron: Wetsontwerp van 08/04/2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie, Parlm.St. Kamer 2019-2020, 1146/001. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.