Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Responsabilisering i.h.k.v. het ‘terug-naar-werktraject’

By 31 mei 2022No Comments

In ons artikel ‘Re-integratie langdurige zieken: Terug Naar Werk-coördinator‘ werd de introductie van het ’terug-naar-werktraject’ reeds toegelicht. Een “terug-naar-werkcoördinator” (TNW-coördinator) zal samen met de adviserend arts van het ziekenfonds nagaan of en op welke manier de arbeidsongeschikte werknemer terug kan naar de arbeidsmarkt (aangepast werk, ander werk of opleiding). Tijdens het traject is er een nauwe samenwerking tussen de arbeidsongeschikte werknemer, de ‘TNW-coördinator’, de adviserend arts van het ziekenfonds, de behandelend arts, en de arbeidsarts als de betrokken persoon verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

Algemeen

Het TNW-traject kan opgestart worden door:

  • de adviserend arts van het ziekenfonds: na een medisch onderzoek verwijst de adviserend arts de arbeidsongeschikte werknemer eventueel door naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment
  • of de arbeidsongeschikte werknemer: de betrokken persoon neemt zelf contact op met de TNW-coördinator van het ziekenfonds om een eerste contactmoment te organiseren
TNW-traject via adviserend artsTNW-traject op eigen initiatief
Vragenlijst invullen 10 weken na aanvang van de arbeidsongeschiktheid op vraag van de adviserend artsDe arbeidsongeschikte werknemer neemt contact op met zijn ziekenfonds
Terugbezorgen ingevulde vragenlijst binnen 2 weken Indien nodig ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een vragenlijst die hij binnen 2 weken ingevuld moet bezorgen aan de adviserend arts.

 

 

4e maand arbeidsongeschiktheid: inschatting volgens de restcapaciteiten van de arbeidsongeschikte werknemer op basis van de ingevulde vragenlijst en het medisch dossier

·         Doorverwijzing naar TNW-coördinator voor eerste contactmoment

·         Geen doorverwijzing naar TNW-coördinator voor eerste contactmoment

Indien doorverwijzing zal de TNW-coördinator binnen 1 maand een eerste contactmoment organiseren waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en hij samen met de arbeidsongeschikte werknemer de eerste stap van het traject nagaatBinnen 1 maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en hij samen met de arbeidsongeschikte werknemer de eerste stap van het traject nagaat:

 

Tijdens het eerste contactmoment verwijst de TNW-coördinator met de toestemming van de arbeidsongeschikte werknemer door naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij de werkgeverTijdens het eerste contactmoment verwijst de TNW-coördinator met de toestemming van de arbeidsongeschikte werknemer door naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij de werkgever
Na de ondertekening van een positieve engagementsverklaring door de arbeidsongeschikte werknemer, de TNW-coördinator en de adviserend arts van het ziekenfonds, organiseert de TNW-coördinator binnen 1 maand een eerste opvolggesprek om een re-integratieplan op te stellen.

 

Dit plan bevat minstens:

  • de doelstellingen van het plan,
  • het eindresultaat dat wordt nagestreefd,
  • één concrete actie en
  • één concrete afspraak voor een volgend opvolggesprek.

 

De TNW-coördinator en de adviserend arts van het ziekenfonds kunnen na toestemming overleggen met andere bij het traject betrokken partijen (behandelend arts, therapeutische begeleider, werkgever,  begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelnemen aan de socioprofessionele re-integratie of andere dienstverleners).

 

De TNW-coördinator volgt de uitvoering van het plan op samen met de arbeidsongeschikte werknemer en de andere betrokken partijen.

 

Responsabilisering

In het najaar van 2021 werd tijdens de besprekingen van de begroting besloten om de bij het re-integratieproces betrokken partijen, namelijk werknemers, werkgevers, mutualiteiten, regio’s en artsen te responsabiliseren.

Opdat effectief kan worden nagegaan of een TNW-traject kan worden opgestart, is een actieve medewerking van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde met de adviserend arts en de TNW-coördinator. Indien de arbeidsongeschikte werknemer nalaat de nodige medewerking te verlenen kan er 2,5% van zijn uitkering worden ingehouden.

Zo moet de arbeidsongeschikte werknemer op verzoek van de adviserend arts de gegevens te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de (eerste) inschatting van zijn restcapaciteiten, evenals moet hij een gevolg geven aan de uitnodiging van de adviserend arts voor een medisch onderzoek dat in voorkomend geval wordt georganiseerd als hij de voor deze inschatting van de restcapaciteiten vereiste gegevens, ondanks de geboden ondersteuning door de TNW-coördinator, niet heeft bezorgd. Daarnaast moet de betrokkene ook een gevolg geven aan de uitnodiging van de “Terug Naar Werk-coördinator” voor een eerste contactmoment in het kader van een TNW-traject.

In de memorie van toelichting van het wetsontwerp wordt verduidelijkt dat deze responsabilisering van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde in het kader van de mogelijke opstart van
een TNW-traject geen afbreuk doet aan het uitgangspunt dat de effectieve deelname aan de uitvoering van het TNW-traject een vrijwillige keuze van de verzekerde in kwestie is. De beoogde responsabilisering kadert volledig in de systematische, outreachende en aanklampende aanpak die de TNW-trajecten kenmerken en moet toelaten dat voor elke arbeidsongeschikt erkende gerechtigde de mogelijke opstart van een TNW-traject afdoende kan worden onderzocht

Daarnaast is ook de medewerking van de werkgever in het TNW-traject noodzakelijk. Voor de responsabilisering van de werkgevers (>50 werknemers) wordt toepassing gemaakt van een responsabiliseringsbijdrage van 0,625% van het totale kwartaalloon. Deze responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de werkgevers waarvan het aantal werknemers die in invaliditeit zijn getreden beduidend hoger ligt dan het gemiddelde (vergelijking binnen de activiteitensector en met de privésector in het algemeen). Deze responsabiliseringsbijdrage werd reeds ingevoerd door de programmawet van 27 december 2021 (inwerkingtreding 1 januari 2022). Via KB moeten nog criteria vastgesteld worden van de bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit. De werkgevers die een kritieke drempel inzake werkonderbreking bereiken zullen tijdig worden gewaarschuwd.

Deze hervorming van het re-integratietraject voor langdurig zieken zou in werking treden op 1 januari 2023.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/reintegratietraject.aspx; https://www.premier.be/nl/federale-regering-pakt-langdurig-ziekteverlof-aan; https://news.belgium.be/nl/responsabilisering-van-de-werknemers-en-de-werkgevers-het-kader-van-de-terug-naar-werk-trajecten; Voorontwerp van wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “terug-naar-werk-trajecten”, Parl.St. Kamer 2021-2022, 2714; Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 142, vijfde lid, van de programmawet van 27 december 2021; Voorontwerp van wet tot wijziging van artikelen 140 en 142 van de programmawet van 27 december 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.