Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Telewerk vanaf 09/06 – terugkeermomenten

By 8 juni 2021No Comments

Verplicht telewerk

Telewerk is nog steeds verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Opgelet: Redenen die verband houden met de persoonlijke situatie van de werknemer (drukte thuis, concentratieproblemen, nood aan een andere omgeving,….) zijn geen geldige redenen.

De werkgever bezorgt de werknemers die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk die de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. 

Terugkeermomenten

Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid om vanaf 09/06/2021 terugkeermomenten in te plannen, mits naleving van de preventiemaatregelen.
Voor de terugkeermomenten werden volgende regels vastgelegd:
 • Op vrijwillige basis: werknemers kunnen niet verplicht worden;
 • Het is is het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest (verbondenheid);
 • Werknemers moeten vooraf de nodige instructies en richtlijnen ontvangen i.v.m. de naleving van de preventiemaatregelen op de werkvloer (cf. Generieke gids en sectorale protocollen);
 • Werknemers moeten geïnformeerd worden dat ze niet naar de onderneming mogen komen indien ze zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of in quarantaine zitten;
 • Aan het al dan niet deelnemen aan de terugkeermomenten mogen geen gevolgen verbonden zijn;
 • De woon-werkverplaatsing tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
 • De beslissing tot het organiseren van terugkeermomenten moet gebeuren overeenkomstig de regels van het sociaal overleg binnen de onderneming .
Er wordt ook een grens gehanteerd van max. 1 terugkeerdag per week per persoon met een max. van 20% op dezelfde dag aanwezige werknemers in de onderneming. Specifiek voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers is deze grens vastgelegd op max. 5 personen die tegelijk aanwezig mogen zijn.
Als de evolutie gunstig blijft, zou het verplicht telewerk vanaf 01/07/2021 overgaan in door de overheid aanbevolen telewerk.
In het kader van het aanbevolen of verplicht telewerk moeten ondernemingen die op 01/01/2021 nog geen beleid hadden uitgewerkt rond structureel of occasioneel telewerk rekening houden met CAO nr. 149.

Telewerkaangifte

Het MB van 28/10/2020 voorziet nog steeds verplichting voor werkgevers om maandelijks via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk te registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

Ondertussen werd ook expliciet bevestigd er geen nieuwe aangifte verricht moet worden indien totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte (hetgeen ook al was voorzien in de FAQ van de RSZ).

Er zijn daarbij een aantal uitzonderingen voorzien op de verplichting tot het verrichten van de telewerkaangifte, met name:

 • De KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
 • De werkgevers uit de bouw-, schoonmaak en vleessector voor hun werknemers die onder de toepassing vallen van de verplichte aanwezigheidsregistratie;
 • De inrichtingen bedoeld in artikel 2, 1° van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016;
 • De werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie;
 • Alle onderwijsinstellingen voor zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al het personeel zelf betalen.

 

Bron: MB van 04/06/2021 houdende wijziging van het MB van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 04/06/2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.