Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verplichtingen m.b.t. buitenlandse werknemers of zelfstandigen – update

By 27 augustus 2021No Comments

Het MB van 12/01/2021 voorziet ook nog in een uitbreiding van het toepassingsgebied van de verplichtingen voor werkgevers of gebruikers die tijdelijk een beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België, met uitzondering van de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden.

Voorheen werd er in het MB specifiek verwezen naar de 5 volgende sectoren: bouwsector, schoonmaaksector, land- en tuinbouw en de vleessector. De verwijzing naar deze sectoren wordt door het MB van 12/01/2021 echter geschrapt zodat deze verplichting voortaan van toepassing is op alle sectoren!

Negatieve test

Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die werkzaamheden uitvoert in België ertoe gehouden is te beschikken over een negatief resultaat van een test die voorafgaand aan de aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen, dan dient de betrokkene het bewijs van dit negatief testresultaat bij zich te houden tot en met de veertiende kalenderdag na de datum van aankomst op het Belgisch grondgebied.

Met het oog op de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, kan dit negatief testresultaat worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en door de sociaal inspecteurs. 

Bijhouden register

Deze werkgevers en gebruikers zijn ertoe gehouden om vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan gegevens te verzamelen over deze werknemer of zelfstandige en deze bij te houden in een geactualiseerd register.

De volgende gegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moeten bijgehouden worden in het register :

  • naam en voornaam;
  • geboortedatum;
  • identificatienummer (rijksregisternummer of bisnummer);
  • verblijfplaats gedurende zijn werkzaamheden in België;
  • telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • en in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Verwerking gegevens

De hierboven vermelde gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres.

Deze gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden. Het register  moet ter beschikking gehouden worden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de opgelegde dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

U dient deze verwerking van gegevens ook te registreren in het verwerkingsregister.

Uitzonderingen

De verplichting geldt niet voor natuurlijke personen bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden.

De verplichting tot registratie  is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders* en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

*Als grensarbeider wordt beschouwd een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert.

Bouwsector

De Confederatie bouw heeft met de inspectiediensten een compromis bereikt over de concrete invulling. Volgens de Confederatie Bouw volstaat het om een door de buitenlandse onderaannemer bezorgde lijst op de werf ter beschikking te houden met daarop de gegevens van de verblijfplaats van de betrokkenen in België en het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden.

Naar aanleiding van enkele opmerkingen van TWW heeft de Confederatie Bouw het modelformulier aangepast.

Passenger Locator Form

Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is het  Passenger Locator Form in te vullen, dan dient de werkgever of gebruiker die tijdelijk op hem een beroep doet voor de uitvoering van werkzaamheden in België, met uitzondering van de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passager Locator Form effectief werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passenger Locator Form ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Naleving corona maatregelen op de arbeidsplaats

Personen die zich op de arbeidsplaats* bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

*Onder arbeidsplaats wordt verstaan: de arbeidsplaatsen zoals gedefinieerd in artikel 16, 10° van het Sociaal Strafwetboek.

RSZ – verwerker 

In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van verwerker ten behoeve van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gezondheidsgegevens inzake het coronavirus COVID-19, contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens met betrekking tot werknemers en zelfstandigen, verzamelen, samenvoegen en verwerken, met inbegrip van datamining en datamatching, met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten

Inwerkingtreding  

De hierboven vermelde wijzigingen treden in werking op 12/01/2021.

Deze verplichting tot het bijhouden van gegevens in het kader van pretracing voorzien in artikel 3 van het MB van 20/10/2020 werd door het MB van 27/07/2021 (BS van 28 juli 2021) geschrapt.

Echter het samenwerkingsakkoord van 14/07/2021 voorziet deze verplichting tot het bijhouden van een register in titel IX.  

Concreet betekent dit dat bovenvermelde verplichtingen dus nog steeds van toepassing zijn op basis van een samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

 

Bron: MB van 12/01/2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 12 januari 2021; MB van 27/07/2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28 juli 2021; Samenwerkingsakkoord 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.