Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing systeem flexi-jobs n.a.v. begrotingsakkoord – update

By 28 maart 2024maart 29th, 2024No Comments
In het kader van het begrotingsakkoord werd door de federale overheid aangekondigd dat het systeem van de flexi-jobs wordt aangepast vanaf 01/01/2024.
Deze aanpassing maakt onderdeel uit van de Programmawet die op 29/12 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. 

Bijkomende sectoren

Er wordt daarbij een uitbreiding voorzien van de sectoren waarin er gewerkt kan worden met een flexi-job. Dit om het personeelstekort in deze sectoren aan te pakken.
Deze uitbreiding heeft betrekking op volgende sectoren.
 • PC 112 voor het garagebedrijf (werkgeverscategorie 064);
 • Specifieke subsectoren van PC 118 (werkgevercategorie  048 / 051 / 052 / 258 / 848):
  • PC 118.03 industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij;
  • PC 118.07 brouwerijen en mouterijen;
  • PC 118.08 drankennijverheid; 
  • PC 118.09 groentenijverheid;
  • PC 118.10 vruchtennijverheid;
  • PC 118.11 vleesnijverheid;
  • PC 118.12 zuivelproducten;
  • PC 118.14 chocoladefabrieken – suikerbakkerij;
  • PC 118.21 aardappelverwerkende nijverheid;
  • PC 118.22 aardappelschilbedrijven;
 • PC 132 voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, PC 144 landbouw en PC 145 tuinbouw (werkgeverscategorie 093 / 193 / 293 / 094 / 194 / 294 / 494 / 594);
 • PC 140.01 autobussen en autocars (werkgeverscategorie 085);
 • PC 140.05 voor de verhuizing (werkgeverscategorie 084);
 • PC 200 enkel indien de hoofdactiviteit autorijscholen is zoals omschreven in NACE-code 85.531 (werkgeverscategorie 010 / 210);
 • PC 320 voor de begrafenisondernemingen (werkgeverscategorie 320);
 • PC 323 beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden (werkgeverscategorie 112 / 113 / 037);
 • Evenementensector met een van onderstaande NACE-hoofdcode bij de RSZ én enkel voor functies die rechtstreeks verband houden met de organisatie van een evenement: 
  • De beoefening van uitvoerende kunsten, waaronder wordt verstaan de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90011) alsook de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE 90012);
  • Het ontwerp en bouw van podia (NACE 90022);
  • De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90023);
  • Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90029);
  • De beoefening van scheppende kunsten (NACE 90031);
  • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90032);
  • De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90041);
  • De exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE 90041);
  •  Het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen (NACE 90042);
  • De organisatie van congressen en beurzen (NACE 82300);
  • De organisatie van sportevenementen (NACE 93199);
  • Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (NACE 77292);
  • Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (NACE 77293);
  • Verhuur en lease van tenten (NACE 77392);
  • Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (NACE 77399). 
 • private of publieke werkgevers voor werknemers met de functie van redder in publiek toegankelijke zwembaden en zwemvijvers of op het strand, en alleen voor werknemers die een diploma van redder hebben. Er is hiervoor een nieuw werknemersstatuut RS = ‘houder van een reddersdiploma’ in de DmfA voorzien.

Ook wordt de mogelijkheid voorzien om het systeem verder uit te breiden naar bepaalde specifieke sectoren, maar enkel op vraag van de gefedereerde entiteit (gewest of gemeenschap) en op basis van een KB:

  • PC 331 met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91), of voor wat de werkgevers betreft die niet onder dezelfde wet van 5 december 1968 ressorteren, als hoofdactiviteit kinderopvang hebben (NACE 88.91);
  • het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs. Het toepassingsgebied (werkgeverscategorie en/of NACE-code) zal later meer precies bepaald worden, met name wanneer de gefedereerde entiteiten de opt-in doen;
  • de werknemers en de werkgevers uit de sport- en cultuursector,voor zover de werkgevers niet onder dezelfde wet van 5 december 1968 ressorteren en hun hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes onder categorie 93.1 of 90. Het toepassingsgebied (werkgeverscategorie en/of NACE-code) zal later meer precies bepaald worden, met name wanneer de gefedereerde entiteiten de opt-in doen.

Opgelet: In sectoren onder regionale bevoegdheid is de invoering of uitsluiting van flexi-jobs afhankelijk van goedkeuring door de betrokken regionale overheid. Deze uitbreiding werd momenteel nog niet toegepast zodat voor deze sectoren de tewerkstelling als flexi-jobwerknemer nog niet mogelijk is!

Opgelet: Om als flexi-jobber aan de slag te gaan in de betrokken sectoren zal de flexi-job werknemer wel over de nodige opleidingen of diploma’s moeten beschikken!

Opt-in/ Opt-out

Daarbij wordt wel voorzien dat de nieuwe sectoren via een “opting-out” via sectorale CAO ervoor kunnen kiezen om geheel of gedeeltelijk geen flexi-jobs toe te laten.

In PC 144 en PC 145 werd er ondertussen reeds een cao gesloten om deze mogelijkheid van “opting-out” toe te passen, naar verwachting vanaf 01/04/2024. 

 • PC 144: volledige uitsluiting van flexi-jobtewerkstelling in de sector 
 • PC 145: gedeeltelijke uitsluiting van flexi-jobtewerkstelling in de sector. De tewerkstelling van flexi-jobs zou enkel mogelijk zijn in PC 145.04, met name ondernemingen met als hoofdactiviteit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen
 • PC 320: enkel voor werknemers die onder het stelsel van “gelegenheidswerknemer” vallen
 • PC 323: uitsluiting voor dienstboden 

Opgelet: deze opting-out dient nog bevestigd te worden via KB!

Daarnaast wordt ook een “opting-in” gecreëerd waarbij andere sectoren via sectorale CAO ervoor kunnen kiezen om flexi-jobs geheel of gedeeltelijk toe te laten.

De gehele of gedeeltelijke uitsluiting of toelating gebeurt bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit op unanieme vraag van het bevoegde paritair comité of subcomité en op voorwaarde dat de sociale partners hierover een collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten op het niveau van het paritair comité of subcomité.

Toelatingen (opt-in) of uitsluitingen (opt-out) worden pas actief via een jaarlijks te nemen koninklijk besluit dat in werking treedt op 1 januari van het volgende jaar. Het toepassingsgebied van de toelatingen (opt-in) en uitsluitingen (opt-out) moet in dit koninklijk besluit worden omschreven op basis van door de RSZ controleerbare criteria (paritair comité of paritair subcomité, werkgeverscategorie, NACE-code…).

Een overgangsmaatregel voorziet dat, in 2024, toelatingen op kwartaalbasis in plaats van op jaarbasis mogelijk zijn.

Uitgesloten functies

In alle gevallen zijn de volgende functies uitgesloten voor de toepassing van een flexi-jobtewerkstelling.

 • de artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoep (zorgfuncties).

Minimumloon – maximumloon

Momenteel wordt er in het kader van flexi-jobs voorzien in een specifiek minimum flexi-loon. Het flexi-loon wordt geïndexeerd op basis van de overschrijding van de spilindex.

01/11/2023Minimum flexi-loonInclusief flexivakantiegeld (7,67%)
Algemeen11,19 euro12,05 euro
Zorgsector14,57 euro15,69 euro
Dit wordt aangepast zodat ook voor flexi-jobs de sectorale minimumlonen (of bij ontstentenis het GGMMI) van toepassing zullen zijn, met uitzondering van de horecasector (PC 302). Voor de horecasector blijft het huidige minimum flexi-loon behouden .
De Inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar het minimumloon.
Er wordt daarnaast ook voorzien in een maximumbedrag van het flexiloon. Zo zal het flexiloon (met inbegrip van de vergoedingen, premies en voordelen) niet hoger mogen zijn dan 150% van het basisminimumloon, behalve indien een CAO een ander maximumbedrag heeft vastgesteld.
De Inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar het maximumloon.

Fiscaal loonplafond

In het huidige systeem is de werknemer geen sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het verdiende flexi-loon.
Er wordt een plafond per jaar ingevoerd dat men belastingvrij via een flexi-job kan verdienen. Van zodra dit plafond bereikt is, wordt het overschrijdend gedeelte wel belast.
Er wordt daarbij voorzien in een online platform waarmee de flexi-jobwerknemer kan nagaan of het plafond bijna bereikt is.
CategorieLoonplafond
Algemeen12.000 euro per jaar
Vroeggepensioneerden7.190 euro
Gepensioneerden (>65 jaar)Onbeperkt

De RSZ onderzoekt hoe een systeem kan worden uitgewerkt dat de werknemer zal toelaten om zijn eigen situatie op te volgen.

Begin 2025 zullen de bedragen ontvangen als flexiloon die voor de flexi-jobwerknemers in de loopbaandatabank zichtbaar zijn, gelijktijdig met de loonfiches worden geüpdatet.

Werkgeversbijdrage

Momenteel is de werkgever een patronale bijdrage van 25% verschuldigd op het volledige loon (inbegrepen het vakantiegeld) dat aan de flexi-werknemers verschuldigd is. Deze werkgeversbijdrage RSZ wordt verhoogd naar 28%.

Anti-misbruikbepalingen

Er worden daarnaast nog enkele bijkomende voorwaarden gekoppeld aan de mogelijkheid om een flexi-job uit te oefenen:

 • Het zal niet meer mogelijk zijn om 4/5de aan de slag te gaan bij een onderneming en daarnaast als flexi-job werknemer aan de slag te gaan bij “een onderneming die eraan verbonden is” (gelieerde onderneming). De Inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar deze verbondenheid.

 

 • Voor personen die overschakelen van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling, zal voortaan een wachtperiode gelden. Zij zullen pas na 6 maanden een flexi-job mogen uitoefenen (3e kwartaal na overstap). Deze controle zal op basis van de loopbaangegevens bij Sigedis in Dimona gebeuren

 

 • Het zal onmogelijk worden om tijdens het kwartaal waarin men een flexi-job uitoefent, op basis van een andere arbeidsovereenkomst te werken voor dezelfde werkgever (ongeacht de tewerkstellingsbreuk). Deze voorwaarde zal in de DmfA worden gecontroleerd. De RSZ zal hieromtrent a posteriori controles doen.Er wordt daarvoor een een nieuwe notie FL (flexi-job) voorzien die ingevuld moet worden indien een werknemer in de DmfA wordt aangegeven als gewone werknemer omdat een laattijdige dimona flexi gebeurde of waarvoor de periode in dimona niet volledig overeenstemt met de periode in DmfA en die alle andere voorwaarden vervulde om een flexi-job te kunnen uitoefenen. Deze dagen zullen niet in rekening gebracht worden voor het verbod om een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever bij wie de werknemer reeds is tewerkgesteld in het kader van een andere arbeidsrelatie. Het zou wel mogelijk zijn dat een flexi-job werknemer in de loop van het kwartaal zou overschakelen naar een reguliere tewerkstelling.

 

 • In ondernemingen met een ondernemingsraad waar flexi-jobbers worden ingezet, moet elk jaar een overleg daarover plaatsvinden.

 

Bron: diverse berichten; Programmawet van 23/11/2023, BS 29 december 2023; RSZ Tussentijdse instructies 2023/4; CAO van 15/12/2023 betreffende de vraag tot de uitsluiting van het toepassingsgebied van de flexi-jobs, 185024/co/144; CAO van 15/12/2023 betreffende de vraag tot de gedeeltelijke uitsluiting van het toepassingsgebied van de flexi-jobs, 185019/co/145.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.