Skip to main content
Sociaal-Juridisch

De federale regering bereikt akkoord over begroting: overzicht

By 28 oktober 2022december 28th, 2022No Comments

Midden oktober heeft de federale regering na een lange onderhandelingsmarathon een akkoord bereikt over de begroting. Het betreft een politiek akkoord waarvan de uitwerking nog in wetgevende teksten gegoten moet worden.

Hieronder een overzicht van hetgeen besloten werd:

 • Verhoging uren studentencontingent : vanaf 2023 wilt de regering het aantal uren dat onder het gunstig statuut ‘student’ gepresteerd kunnen worden verruimen naar 600 uren i.p.v. 475. De verhoging geldt voor alle sectoren. De uren die in het eerste kwartaal van 2023 in de zorgsector gepresteerd zullen worden, moeten niet meegeteld worden voor de limiet van 600 uren in dit datzelfde kwartaal.
 • Uitbreiding regeling flexi-jobs : de regering gaat de toepassing van de flexi-jobs uitbreiden naar andere sectoren, m.n.
  • de cultuur- en evenementensector
  • de sportsector
  • bioscopen
  • landbouw
  • de zorgsector
 • Uitstel/vrijstelling patronale socialezekerheidsbijdragen bij de indexatie van het loon : aangezien er hoge indexaties op de lonen zitten aan te komen in 2023 heeft de overheid beslist dat voor het eerste en twee kwartaal 2023 de werkgevers geen patronale socialezekerheidsbijdragen moeten betalen op het extra loon dat uit deze indexering voorkomt. Het betreft dus een vrijstelling.Verder geldt er een uitstel voor het derde en vierde kwartaal 2023 van de betaling van de patronale socialezekerheidsbijdragen op dit extra loon tot 2025. In 2025 moeten deze bijdragen in 4 schijven betaald worden.Cijfermatig zou het gaan om op een vrijstelling/uitstel van 7,07 % van de netto patronale socialezekerheidsbijdragen.
 • Verzoek aan de sociale partners om de maatregelen rond de overuren en eindeloopbaan zoals opgenomen in IPA 2021-2022 met 2 jaar te verlengen.
 • Mogelijkheid tot opname tijdskrediet zorg kind en loopbaanonderbreking wordt beperkt:
  • Ouders zullen in de toekomst voltijds tijdskrediet dienen op te nemen voordat het kind 5 jaar wordt (thans 8 jaar).
  • Ook de duurtijd voor de opname van tijdskrediet wordt ingeperkt tot 48 maanden (thans 51 maanden).
  • Tevens verstrengt de anciënniteitsvoorwaarde. Er moet namelijk sprake zijn van een anciënniteit van 3 jaar in plaats van 2.
  • Om halftijds tijdskrediet op te nemen, dient de werknemer voor de aanvraag voltijds te werken daar dat moment 3/4 volstond.
  • De hogere RVA-uitkeringen die toegekend worden aan 50-plussers komen tot een einde.
 • De tijdelijke werkloosheid energie zal verlengd worden tot 31 maart 2023. Dit is ook al bevestigd door de RVA.
 • Werkgevers zullen hogere patronale socialezekerheidsbijdragen moeten betalen bij SWT’ers (werklozen met bedrijfstoeslag).
 • Het toepassingsgebied van de auteursrechten zal ingeperkt worden.
 • Fiscale hervorming : er is een bredere fiscale hervorming aangekondigd met als doel de opschaling van het nettoloon van de werkende populatie. Het is nog even afwachten hoe men hier vorm aan wilt geven.
 • Neutralisering van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de periodes van moederschapsrust
 • Invoering van een verplichte aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector
 • Stopzetting van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding outplacement
 • Invoering van de verplichting om vertrouwenspersonen aan te stellen in bedrijven met meer dan 50 werknemers
 • Activering langdurige zieken
  • Werkgevers die een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aanwerven in het kader van een progressieve werkhervatting, hebben recht op een premie van 1000 € na drie maanden tewerkstelling (aanwervingspremie)
  • Het huidig outplacementaanbod gekoppeld aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve medische overmacht wordt vervangen door de verplichting dat de werkgever voor elke beëindiging een bedrag van 1800 € dient te storten in een Terug Naar Werk-fonds.
 • De steunmaatregelen voor ondernemingen inzake het overbruggingsrecht en de verlaagde accijnzen (tot EU-minimum) op gas en elektriciteit worden verlengd tot het eerste kwartaal van 2023.

Van zodra voorgaande concreet wordt en er effectief wetsontwerpen hiervoor ingediend worden, zullen we via aparte artikels de nadere toelichting geven.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Persbericht Eerste Minister van België van 11 oktober 2022; https://news.belgium.be/nl/voorontwerp-van-programmawet-eerste-lezing-0.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.