Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Meldingsplicht en verbod uitbesteding aan derden bij tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus vanaf 13/07/2020 – update

By 28 juli 2020No Comments

De Groep van 10 heeft op 14 april 2020 een verklaring opgesteld m.b.t. de invoering van een quarantaine getuigschrift, een voorafgaande meldingsplicht voor de werkgever en de afstemming van de primaire ongeschiktheidsuitkeringen op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens het coronavirus COVID-19. 

In navolging hiervan werd op 03/07/2020 werd bijzondere machtenbesluit nr. 37 van 24/06/2020 tot  uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De hierna vermelde regelingen treden in werking op de tiende dag volgend op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zijnde 13 juli 2020. 

1. Meldingsplicht tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus 

Al naargelang de concrete omstandigheden, kan de werkgever ervoor opteren om werknemers als gevolg van de COVID-19-pandemie in volledige tijdelijke werkloosheid overmacht te plaatsen, dan wel een regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht met gedeeltelijke arbeid (afwisseling tijdelijke werkloosheidsdagen en arbeidsdagen) toe te passen.

Ter bescherming van de werknemer dient de werkgever vanaf 13/07/2020 verplicht een aantal formaliteiten in acht te nemen wanneer hij zich beroept op tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus teneinde de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen (art. 26 arbeidsovereenkomstenwet).  Het betreft met name een voorafgaande kennisgeving aan de werknemer omtrent de regeling die op de werknemer van toepassing zal zijn (volledige tijdelijke werkloosheid overmacht dan wel tijdelijke werkloosheid overmacht met gedeeltelijke arbeid) en het aanduiden voor welke periode deze zal gelden.

De werknemer kan dan aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA ingevolge de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus.

Melding

Er wordt  voorzien dat de werkgever die gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus dit op individuele wijze ter kennis moet brengen van de werknemers.

Indien de schorsing wegens tijdelijke overmacht of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, kan de kennisgeving ook collectief gebeuren, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.

Deze melding moet telkens gebeuren wanneer de werkgever:

  • tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus voor een bepaalde periode wil toepassen voor de werknemer (gedeeltelijke arbeid of volledige schorsing);
  • het oorspronkelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen verhoogt;
  • van een regeling van gedeeltelijke arbeid overgaat naar een volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

Deze kennisgeving dient te gebeuren ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de schorsing wegens tijdelijke overmacht of van de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid, en in ieder geval voordat de werknemer zich naar het werk begeeft.

De wijze waarop de kennisgeving wordt verricht, kan de werkgever vrij kiezen. Het is aan te raden om een bewijs van de kennisgeving bij te houden om eventuele latere discussies te vermijden.

Indien de werkgever na het verrichten van de kennisgeving toch een beroep wenst te doen op de werknemer voor het leveren van arbeidsprestaties, kan de tijdelijke werkloosheid worden ingetrokken of geschorst.

Verplichte vermeldingen

De kennisgeving moet volgende vermeldingen bevatten:

  • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft;
  • de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren;

De werkgever dient de werknemer ook te informeren over de formaliteiten die de werknemer moet vervullen om een uitkering te krijgen vanwege de RVA. U zou hiervoor de instructies van de RVA aan de werknemer kunnen bezorgen.

Sancties

Indien de werkgever deze meldingsplicht niet naleeft, zal hij gehouden zijn tot te betaling van het normale loon aan de werknemer voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten.

Ondernemingsraad / vakbondsafvaardiging

De werkgever dient ook zijn ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging te informeren i.v.m. de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus in de onderneming.

Uitzendarbeid

Volgens de FOD WASO is het in principe aan de (juridische) werkgever om de kennisgeving te verrichten aan de betrokken werknemers. In geval van uitzendarbeid kan echter worden aanvaard dat de kennisgeving ook wordt verricht door de gebruiker van de uitzendkrachten die in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. De kennisgeving aan de werknemers kan dus gebeuren door zowel het uitzendbureau (juridische werkgever) als de gebruiker van de betrokken uitzendkrachten.
De werkgever die gebruik maakt van voormelde vorm van tijdelijke werkloosheid moet zijn ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging in zijn onderneming over dit gebruik informeren. Indien uitzendkrachten in deze vorm van tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, is het volgens de FOD WASO, gelet op de ratio legis van de betrokken bepaling, aan de gebruiker om zijn ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging hierover te informeren, aangezien de redenen die aan de basis liggen van het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid op de betrokken uitzendkrachten zich situeren in hoofde van de gebruiker en niet in hoofde van het uitzendbureau.   

2. Tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus – werken met derden

Wanneer de werkgever zich op de tijdelijke overmacht beroept als gevolg van de COVID-19-pandemie, mag hij het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht niet uitbesteden aan derden (bv. uitzendkrachten), noch laten verrichten door studenten. In geval van niet naleving van dit verbod is de werkgever gehouden tot de betaling van het normale loon aan de werknemer voor de dagen tijdens dewelke hij aan derden het werk heeft uitbesteed of studenten het werk heeft laten uitvoeren dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer.

Hierop wordt een uitzondering voorzien namelijk indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst. De werknemer moet indien hij zonder zelf ziek te zijn in quarantaine wordt geplaatst, dit onmiddellijk melden aan zijn werkgever. Voor deze situatie werd het quarantaine getuigschrift in het leven geroepen dat op verzoek van de werkgever door de werknemer bezorgd moet worden.

 

Bron: Bijzondere machtenbesluit nr. 37 van 24/06/2020 tot  uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 03/07/2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.