Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale partners PC 200 zijn tot een akkoord gekomen! Update

By 16 november 2021No Comments

Op 26 oktober jongstleden sloten de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC200) een ontwerpakkoord af. Bij de onderhandelingen moesten de partijen binnen PC200 rekening houden met de opgelegde maximum loonmarge van 0,4%. Onderstaand wordt uiteengezet hoe deze marge optimaal ingezet kan worden.  Naast de bepalingen over het loon, werd tevens onderhandeld over de opleidingsdagen, leeftijdsvereisten bij SWT en de tijdskredietstelsels landingsbaan.

Alsook is het onderwerp telewerk en recht op deconnectie aan bod gekomen.

De effectieve akkoorden worden op 18 november ondertekend door de sociale partners. Aangezien er toch een aantal prangende deadlines in het sectorakkoord staan, heeft de werkgeversafvaardiging bij het aanvullend paritair comité voor bedienden gisteren reeds een communicatie rondgestuurd. Het artikel is gelet op deze communicatie dan ook aangepast. 

Loonsverhoging van 0,4 % 

Het akkoord 2021-2022 voorziet in een verhoging van de sectorale minimumbarema’s en de reële maandlonen met 0,4% vanaf 1 december 2021.

De ondernemingen hebben de mogelijkheid om andere gelijkwaardige loonsverhogingen of voordelen in koopkracht toe te kennen in plaats van de voorziene loonsverhoging voor de periode 2021-2022. Hierover moet duidelijkheid bestaan tegen uiterlijk 30 november 2021.

 • In ondernemingen met een syndicale delegatie gebeurt de toepassing van het gelijkwaardig voordeel mits bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30 november 2021. Het overleg heeft enkel betrekking op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.
 • In ondernemingen zonder syndicale delegatie informeert de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent de toepassing van het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 30 november 2021.

Eenmalige premies kunnen worden aangerekend voor zover zij toegekend zijn in de periode 2021- 2022. De bruto-loonsverhoging van 0,4% of het gelijkwaardig voordeel moet recurrent zijn vanaf uiterlijk 1/1/2023.

De verhogingen van het loon en/of voordelen in koopkracht, van welke aard ook, worden per bediende aangerekend voor hun totale kost op de loonkost (bruto + patronale RSZ) van de hierboven vermelde verhoging van de reële maandlonen.

Opgelet: de sectorale minimumlonen stijgen op 1/12/21 hoe dan ook met 0,4%. Deze nieuwe minimumlonen moeten gerespecteerd blijven.

Mobiliteit

Inzake mobiliteit zijn er twee wijzigingen vanaf 1/7/2022:

  • De fietsvergoeding wordt verdubbeld van 0,10 € tot 0,20 € per effectief afgelegde km, met een max. van 8 € (max. 40 km heen en terug) per arbeidsdag.
  • Het bedrag van de jaarlijkse brutogrens voor de tegemoetkoming in het privé-vervoer wordt van 27.750 € verhoogd tot 29.680 €.

Coronapremie

Een coronapremie onder vorm van consumptiecheques is mogelijk maar het betreft enkel ondernemingen die hun omzet verhoogd hebben.

De ondernemingen die een winst- en omzetstijging gekend hebben in 2020, moeten verplicht een coronapremie toekennen. Het gaat om ondernemingen die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • Zij hebben een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 én 2020 (kalenderjaar).
 • Hun omzet (code 70), of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, is met ten minste 5% gestegen.
  Bedrag coronapremie

125,00 €

250,00 €

  Voorwaarden*  Omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) bij 
  gebreke aan omzet > 5 %
   Omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) bij
   gebreke aan omzet > 10 %

* De stijging van de omzet (code 70) of brutomarge (code 9900) dient op autonome wijze te zijn behaald (niet kunstmatig via fusie/overname)

Toepassingsvoorwaarden werknemers:

 • De werknemers zijn op 30/11/2021 in dienst van de werkgever.
 • De coronapremie wordt toegekend a rato van de prestaties die tussen 01/12/2020 en 30/11/2021 zijn verricht en daarmee worden gelijkgesteld (overeenkomstig de sectorale CAO inzake de eindejaarspremie). De periodes van tijdelijke werkloosheid corona worden voor deze premie eveneens gelijkgesteld met effectieve prestaties.
 • Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30/11/2021.

De coronapremie in de vorm van consumptiecheques moet uiterlijk op 31/12/2021 toegekend worden.

Een reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau mag in mindering gebracht worden van voormelde bedragen.

Opgelet: De werkgever is ertoe gehouden schriftelijk te communiceren naar de werknemers over de toekenning van de premie en dit uiterlijk 15/12/2021. In bedrijven met een syndicale afvaardiging gebeurt deze communicatie aan de syndicale afvaardiging.

Eindejaarspremie – anciënniteitsvoorwaarde – uitzendarbeid

Voor het vervullen van de voorwaarde van zes maanden anciënniteit om recht te hebben op de eindejaarspremie komt voortaan de periode van tewerkstelling als uitzendkracht in aanmerking, indien aan de volgende dubbele voorwaarde voldaan is:

 • De aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid en;
 • De functie uitgeoefend door de werknemer is gelijkaardig aan deze die als uitzendkracht uitgeoefend werd.

Elke periode van inactiviteit van zeven dagen of minder geldt als een periode van tewerkstelling als uitzendkracht

Aanvullend pensioen

Ondernemingen die in dezelfde ondernemingsactiviteit zowel bedienden als arbeiders tewerkstellen, waarbij de arbeiders al een aanvullende pensioenregeling genieten, krijgen meer tijd om een regeling uit te werken. De timing om in een aanvullend pensioen te voorzien, wordt namelijk aangepast op basis van het interprofessioneel afsprakenkader.

Tijdskrediet, SWT en landingsbanen

De Cao’s inzake tijdskrediet en SWT worden verlengd in het licht van de afspraken die in de NAR hierover zijn gemaakt. Er is in dit kader ook voorzien in de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Landingsbanen zijn nu ook mogelijk in een halftijds regime vanaf 55 jaar. Voorheen was dat enkel vanaf 57 jaar.

Zie hiervoor ‘NAR ondertekent de CAO’s over de SWT-stelsels voor de periode 2021 tot 30 juni 2023’ en ‘NAR maakt tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen weer mogelijk‘)

Vorming en opleiding

In het kader van levenslang leren worden ook binnen PC 200 de opleidingsbepalingen zoals opgenomen in het vorig akkoord verlengd en worden onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

Aantal werknemers per onderneming    gemiddelde aantal opleidingsdagen* per VTE voor 2022-2023
  ≥ 20 werknemers    6 opleidingsdagen per VTE
  < 20  werknemers ≥ 10    4,5 opleidingsdagen per VTE
  < 10 werknemers    Status quo: 4 opleidingsdagen per VTE.

*de bijkomende dagen zijn collectieve dagen.

 

De sociale partners wensen ook een kaderakkoord uit te werken rond structureel telewerk en het recht op deconnectie.

Van zodra wij meer vernemen, vullen wij het artikel verder aan.

Bron: Communicatie werkgeversafvaardiging bij APCB van 15 november 2021; Ontwerp van sectorakkoord 2021-2022 van 26 oktober 2021 – Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 200

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.