Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 30/06/2021

By 30 maart 2021juni 30th, 2021No Comments

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus kan voor ‘alle’ ondernemingen zowel voor arbeiders als bedienden vanaf 01/10/2020 t.e.m. 30/06/2021 toegepast worden voor tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus (ook voor onderliggende economische oorzaken).

Het onderscheid tussen zwaar getroffen ondernemingen en sectoren en niet-zwaar getroffen ondernemingen en sectoren dat werd ingevoerd in de maand september is niet meer van toepassing.

Concreet kan dus alle tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus vanaf 01/10/2020 aangegeven worden via de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona (en dus niet enkel voor de zwaar getroffen ondernemingen en sectoren).

Het kan dan gaan om:

 • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een afwisseling van volledige tijdelijke werkloosheidsdagen en volledige arbeidsdagen.

Opgelet: tijdelijke werkloosheid is niet mogelijk op ‘geplande’ collectieve vakantiedagen.

Formaliteiten

 • De werkgever moet in het kader van de vereenvoudigde procedure geen elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
 • De werkgever moet zo snel mogelijk een ASR scenario 5 verrichten met code aard van de dag 5.4 ’tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ en reden ‘coronavirus’. Op basis van deze aangifte geeft u als werkgever mee welke dagen de werknemer tijdelijke werkloos werd gesteld.
 • Tijdelijke werkloosheid is enkel mogelijk voor het totaal aantal uren waarop de werknemer normaal die dag moest werken. Voor een deeltijdse werknemer wordt een volledige dag geïnterpreteerd op basis van het deeltijdse rooster. Vb. Tijdelijke werkloosheid overmacht in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is niet mogelijk.
 • In deze vereenvoudigde procedure is er geen verplichte werkweek.
 • Voor de periode van 01/10/2020 t.e.m. 30/06/2021 moeten er geen C3.2 A formulieren afgeleverd worden aan de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. Deze vrijstelling geldt ook voor de bouwsector (C3.2A BOUW).
 • De werknemer die een uitkeringsaanvraag moet indienen kan hiervoor het vereenvoudigde formulier C3.2-Werknemers-Corona gebruiken.
 • Uiteraard blijft de meldingsplicht en het verbod van uitbesting aan derden ook van toepassing.

Opgelet: indien u bij de ASR aangifte als reden tijdelijke werkloosheid economische oorzaken aangeeft (code aard van de dag 5.1), dan blijven de procedures en formaliteiten wel van toepassing (o.a. elektronische melding voorziene periode economische werkloosheid, melding eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek,…..).

Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid (slecht weer, collectieve sluiting, technische stoornis, overmacht andere reden en staking/lock-out) blijven de gewone procedures met alle bijhorende formaliteiten van toepassing (zowel voor als na 01/10/2020). Er geldt voor deze vormen van tijdelijke werkloosheid ook de uitzondering m.b.t. het afleveren van een C3.2A controlekaart en het verrichten van ASR scenario 2.

Opvang kinderen?

Meer informatie over de specifieke situatie i.vm. de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht corona omwille van de opvang van een kind:

Tijdelijke werkloosheidsuitkering werknemers

De werknemers die tijdelijke werkloos gesteld worden zijn voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 30/06/2021 vrijgesteld van de toelaatbaarheidsvoorwaarden (wachttijd). Dit geldt zowel voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als voor de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

De tijdelijke werkloosheidsuitkering zowel voor overmacht als voor economische redenen wordt voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 30/06/2021 tijdelijk verhoogd van 65% naar 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon van de werknemer (geplafonneerd op 2.754,76 euro / maand). Dit geldt ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum).

Op de tijdelijke werkloosheidsuitkering van de werknemer wordt  tot 30 juni 2021 slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden (ipv 26,75%).

Bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht zal de werknemer ook een aanvullende vergoeding ontvangen van de RVA ten belope van 5,63 euro per dag en dit voor de periode van 01/03/2020 tot 30/06/2021. 

Vergoedbaarheidsvoorwaarden

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.06.2020 kunnen tijdelijk werklozen zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie. Ze kunnen ook zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming en als vrijwillige ambulancier te verrichten en de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.

Voor de periode van 01.10.2020 t.e.m.  30.06.2021 kunnen tijdelijk werklozen zonder aangifte ondersteunend vrijwilligerswerk verrichten in het onderwijs en de zorgsector (voor instellingen uit de publieke sector of instellingen zonder winstoogmerk uit de private sector).

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.06.2021 (m.u.v. de maand september 2020 indien de werkgever niet erkend is als zwaar getroffen onderneming / sector) gelden voor de tijdelijke werkloze volgende afwijkingen:

 • De tijdelijke werkloze kan een bijkomstige activiteit (als zelfstandige of als loontrekkende) die hij/zij al uitoefende in de drie maanden voor hij/zij voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens de tijdelijke werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de tijdelijke werkloosheidsuitkering.
 • Indien de tijdelijke werkloze een pensioen ontvangt, moet hij/zij ongeacht diens leeftijd, daarvan geen aangifte doen en heeft dat geen invloed op de tijdelijke werkloosheidsuitkering.
 • De tijdelijke werkloze is vrijgesteld van de verplichting een controlekaart C3.2A bij te houden.

Indien men geniet van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’ dan zal de periode van 12 maanden niet lopen gedurende de maanden april 2020 tot en met juni 2021 (behalve in de maand september 2020 indien men werkt in een onderneming die niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector).

Opgelet! Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven van toepassing:

 • Indien de tijdelijke werkloze (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt is, kunt deze geen aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.
 • De tijdelijke werkloze kan tijdens de tijdelijke werkloosheid niet met behoud van uitkeringen een activiteit als zelfstandige starten of een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan degene door wie hij/zij tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber (uitzonderingen zie ’tewerkstelling bepaalde sectoren).

De periode van 3 maanden waarna de tijdelijke werkloze wegens overmacht zich moet inschrijven als werkzoekende begint pas te lopen vanaf 01.07.2021.

Tewerkstelling tijdelijke werklozen in bepaalde sectoren

Tijdelijk werklozen die in de periode van 01/04/2020 – 30/06/2021  werken in een “vitale sector” kunnen voor de periode van de tewerkstelling 75% van hun uitkeringen als tijdelijk werkloze behouden.

Als ‘vitale sectoren’ worden beschouwd:

 • PC 144: de tuinbouw, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
 • PC 145: de landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
 • PC 146: de bosbouw;
 • PC 322 (uitzendarbeid): voor zover de uitzendkrachten tewerkgesteld worden bij een gebruiker van een van de bovenvermelde sectoren

Bovenstaande geldt ook voor de zorgsector voor de periode van 01/10/2020 – 30/06/2021. Het gaat om de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Voor de private sector gaat het om de volgende sectoren:

 • PC 318: de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
 • PC 319: de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
 • PC 330: de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
 • PC 331: de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
 • PC 322 (uitzendarbeid): voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités;
 • het onderwijs
 • instellingen en centra die contactopsporing verrichten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Samenloop staking

De RVA heeft volgende instructies opgesteld voor het geval van samenloop van tijdelijke werkloosheid overmacht corona met een staking

Indien de werknemer reeds in een lopende regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zit vóór de aankondiging van de sociale actie, en hij is hier door zijn werkgever van in kennis gesteld en de tijdelijke werkloosheid overmacht corona  loopt verder, dan zijn de actiedagen vergoedbaar als dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Indien de werknemer op de dag van de sociale actie daarentegen nog geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona heeft gekend, dan kan hij op die dag niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht corona. Het mag met andere woorden niet gaan om een geïsoleerde werkloosheidsdag. Een dag wordt als een niet vergoedbare geïsoleerde werkloosheidsdag
beschouwd indien er in de beschouwde maand enkel voor de actiedag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt ingevoerd.

De dag wordt echter een vergoedbare geïsoleerde werkloosheidsdag indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • In de periode van 2 kalenderweken vóór de week waarin de actiedag van gelegen is, tot één kalenderweek erna, is er minstens één dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit blijkt uit de eventuele ASR scenaio 5 van de lopende, voorafgaande en volgende maand.
 • Het betreft geen verschoven geïsoleerde werkloosheidsdag. Een verschoven geïsoleerde werkloosheidsdag is niet vergoedbaar aangezien de verschuiving erop wijst dat de reden van werkloosheid verband houdt met de actie (zelfs indien de werkgever overmacht heeft vermeld).

Voorbeeld :
De werknemer zit in een regeling tijdelijke werkloosheid overmacht corona waarbij hij 1 dag in de week tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht corona (telkens op maandag). Er is een sociale actiedag aangekondigd op donderdag 25.02.2021. Indien de dag tijdelijke werkloosheid overmacht in de week van 22.02.2021 tot en met 26.02.2021 verschoven wordt naar donderdag 25.02.2021, dan is deze dag niet vergoedbaar als een dag tijdelijke werkloosheid overmacht.

 

Bron: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2; FAQ RVA d.d. 30/03/2021; https://www.onem.be/fr/node/42216.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.