Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijziging fiscale definitie ‘kleine onderneming’ – impact BV-vrijstellingen

By 31 oktober 2022No Comments

Kleine ondernemingen kunnen een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing startende ondernemingen en IPA genieten. Daarnaast gelden voor hen ook soepelere voorwaarden om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen te genieten.

Recent werd het fiscale begrip ‘kleine onderneming’ aangepast opdat dit een ruimer toepassingsgebied heeft. Dit heeft ook impact op de BV-vrijstellingen.

Kleine onderneming

Volgens de oude definitie van kleine onderneming werd verwezen naar de vennootschap die als een kleine vennootschap werd aangemerkt op grond van artikel 1:24, §§1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze aan dezelfde criteria voldoet, werd als een kleine vennootschap beschouwd. Hierdoor vielen ondernemingen die strikt genomen geen vennootschappen (vb. vzw’s) zijn uit de boot.

Sinds 25/07/2022 geldt volgende definitie:

  • een vennootschap in de vennootschapsrechtelijke betekenis van het woord die op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als kleine
    vennootschap wordt aangemerkt;
  • enigerlei vennootschap, vereniging (bv. een vzw), inrichting of instelling op wie dit artikel 1:24, §§ 1 tot 6 niet van toepassing is maar die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria opgenomen in dit artikel. Het betreft verenigingen, inrichtingen of instellingen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard en die rechtspersoonlijkheid bezitten. Ook verenigingen, inrichtingen of instellingen naar buitenlands recht die geen rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen onder bepaalde voorwaarden aan de definitie van vennootschap voldoen.

Criteria:

Er is sprake van een kleine vennootschap indien tijdens het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria werd overschreden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : max 50
  • jaaromzet (exclusief BTW) : max. 9.000.000 euro
  • balanstotaal : max 4.500.000 euro

Opgelet! voor verbonden ondernemingen moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand
betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

Impact vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Structurele vrijstelling (IPA)

Vanaf 1 oktober 2007 werd de zogenaamde IPA-korting in het leven geroepen in het kader van een loonlastenvermindering vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2007-2008.

Voor ondernemingen die voldoende aan de fiscale definitie van kleine onderneming geldt volgende BV-vrijstelling:

  • Profit sector: 0,12% van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen
  • Non-profit sector:  1,12% van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen

Vrijstelling voor startende ondernemingen

Startende ondernemingen (= ondernemingen die sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven zijn in de KBO) die voldoen aan de fiscale definitie van kleine onderneming genieten een BV-vrijstelling van 10%.

Vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de BV-vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek voor onderzoekers met een bachelordiploma moet het totale bedrag van de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing beperkt worden tot 25 % van het totale bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de in aanmerking te nemen bezoldigingen van de onderzoekers die houder zijn van een master- of doctordiploma in een specifiek studiegebied. Voor kleine ondernemingen volgens de fiscale definitie wordt dit percentage verdubbeld tot 50%.

Vrijstelling voor opleidingen

Een van de voorwaarden voor de BV-vrijstelling opleiding betreft de minimale duurtijd van de opleiding, met name 10 dagen (76u) berekend op een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Hierop bestaat een uitzondering voor kleine ondernemingen volgens de fiscale definitie. Voor deze kleine ondernemingen geldt als voorwaarde dat er sprake is van 5 dagen opleiding (38u) op een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen.

Inwerkingtreding

Gelet op het ontbreken van een specifieke datum van inwerkingtreding wordt voor de vanaf 25 juli 2022 betaalde of toegekende bezoldigingen verwezen naar de nieuwe fiscale definitie van het begrip ‘kleine vennootschap’.

 

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.