Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Preventiemaatregelen op de werkvloer – update

By 31 juli 2020 No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan neem je als werkgever best een aantal maatregelen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Telethuiswerk opnieuw de norm 

Gelet op de Nationale veiligheidsraad van 27/07/2020 is telethuiswerk sterk aangeraden voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben en voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Het MB van 30/06/2020 werd ook in die zin aangepast. In de provincie Antwerpen is telethuiswerk zelfs opnieuw verplicht. 

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen de nodige preventiemaatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (cf. Bijlage MB 30/06/2020), alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, de nodige preventiemaatregelen om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.

De ondernemingen, verenigingen en diensten nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de hierboven vermelde regels (social distancing) te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Advies WHO

De WHO heeft een advies opgesteld met een aantal preventieve maatregelen die je kan nemen zoals:

  • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden,…) door deze regelmatig te ontsmetten;
  • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen en werknemers hierover te informeren;
  • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes in geval van hoesten en niezen;
  • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
  • het voorzien van de mogelijkheid van thuiswerk (tips);
  • het herbekijken van zakenreizen (risicogebieden en aanbevelingen van FOD Buitenlandse Zaken);
  • het voorzien van instructies in geval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus (bijkomende informatie);

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten dienen dezelfde bescherming te genieten als gewone werknemers bij de gebruiker aangezien de gebruiker verantwoordelijk is voor het welzijnsbeleid op de werkvloer waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt.

Controle en sancties

De FOD WASO heeft in dit kader een checklist preventie COVID 19 opgesteld. 

Verschillende inspectiediensten kunnen nagaan of de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken nageleefd worden door ondernemingen. Bij niet-naleving kan er een sanctie van niveau 2 opgelegd worden.  Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons artikel ‘Uitbreiding bevoegdheden inspectiediensten met het oog op naleving coronamaatregelen op de werkvloer’

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.