Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Preventiemaatregelen op de werkvloer – update

By 19 oktober 2020 No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan neem je als werkgever best een aantal maatregelen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Telethuiswerk is de regel 

Gelet op de zorgwekkende epidemiologische toestand (alarmniveau 4 op de COVID-19 barometer) heeft het  Overlegcomite vrijdag 16/10/2020 beslist dat telewerk de regel wordt bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuiteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening dit toelaat.  Alle ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen eveneens goed georganiseerde terugkeermomenten organisetren met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Dit werd zo vastgelegd in het MB van 18/10/2020 dat op 19/10/2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 19/10/2020 voor één maand. 

De FOD WASO heeft enkele tips gepubliceerd m.b.t. efficiënt telewerken met behoud van uw welzijn. 

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige preventiemaatregelen (cf. Gernerieke gids) om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (cf. Bijlage MB 18/10/2020), alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, de nodige preventiemaatregelen (cf. Generieke gids) om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.

De ondernemingen, verenigingen en diensten nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de hierboven vermelde regels (social distancing) te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat niet enkel de vaste werknemers, maar ook nieuwe werknemers, tijdelijke arbeidskrachten (stagiairs, uitzendkrachten, studenten, seizoensarbeiders,….) en derden die in de onderneming werkzaamheden komen verrichten op de hoogte zijn van de genomen preventiemaatregelen in de onderneming. Het is hierbij van belang om na te gaan welke taal deze werknemers of derden verstaan. De FOD WASO heeft sensibiliseringsmateriaal voor op de werkplek in 17 talen op haar website gepubliceerd. Alsoook affiches met verschillende tips om veilig te werken. 

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Avondklok

Het Overlegcomité heeft ook een avondklok ingevoerd op het volledige Belgische grondgebied. Het is vanaf 19/10/2020 voor de duur van één maand verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 05.00u ‘s morgens, behalve voor essentiële, niet uitstelbare verplaatsingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over toegang tot medische zorgen, bijstand en zorgen voor kwetsbare personen, professionele verplaatsingen met inbegrip van woon-werkverkeer. 

Bij een controle door de politiediensten moet men behalve i.h.k.v. medische zorgen de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte op eerste vraag van de politiediensten aantonen. Voor werknemers die  professionele verplaatsingen moeten maken tussen 24.00 en 05.00u kan u desgevallend een attest afleveren. 

Stoffen mondmaskers? 

Een stoffen masker wordt volgens de FOD WASO niet beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) of werkkledij.  

Het MB van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken voorziet dat de minimale regels moeten worden nageleefd (bij gebrek aan een protocol bepaald door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector). Maskers en andere persoonlijke  beschermingsmiddelen worden daarbij steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.

In de ondernemingen en instellingen waar het dragen van mondmaskers verplicht is gesteld in het kader van de COVID-19 pandemie, omdat de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, moet de werkgever instaan voor het verstrekken en het schoonmaken van de mondmaskers. Ingevolge artikel I.2-14 van de codex welzijn mogen de maatregelen m.b.t. het welzijn van de werknemers in geen geval financiële lasten voor de werknemers met zich mee brengen. De redenering hierbij is dat de werknemer de aanwezige risico’s op zijn werkplek niet naar zijn woning mag meebrengen en dus de op de werkplek gebruikte, en mogelijk besmette, mondmaskers niet naar huis meeneemt. Het schoonmaken moet dus volgens de FOD WASO gebeuren door de werkgever, teneinde iedere besmetting van de woonomgeving van de werknemers via de werkomgeving te vermijden.

Advies WHO

De WHO heeft een advies opgesteld met een aantal preventieve maatregelen die je kan nemen zoals:

  • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden,…) door deze regelmatig te ontsmetten;
  • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen en werknemers hierover te informeren;
  • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes in geval van hoesten en niezen;
  • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
  • het voorzien van de mogelijkheid van thuiswerk (tips);
  • het herbekijken van zakenreizen (risicogebieden en aanbevelingen van FOD Buitenlandse Zaken);
  • het voorzien van instructies in geval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus (bijkomende informatie);

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten dienen dezelfde bescherming te genieten als gewone werknemers bij de gebruiker aangezien de gebruiker verantwoordelijk is voor het welzijnsbeleid op de werkvloer waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt.

Controle en sancties

De FOD WASO heeft in dit kader een checklist preventie COVID 19 opgesteld. 

Verschillende inspectiediensten kunnen nagaan of de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken nageleefd worden door ondernemingen. Bij niet-naleving kan er een sanctie van niveau 2 opgelegd worden.  Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons artikel ‘Uitbreiding bevoegdheden inspectiediensten met het oog op naleving coronamaatregelen op de werkvloer’

Gelet op de cluster van positieve coronagevallen bij Westvlees zal Toezicht Welzijn op het Werk inspecties uitvoeren in bepaalde sectoren/ bedrijven om te sensibiliseren rond de preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat ondermeer om vlees-en visverwerkende bedrijven, slachthuizen, voedselverpakkingsbedrijven en grote bouwplaatsen. 

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.