Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overzicht steunmaatregelen die niet verlengd worden na 30 september

By 28 oktober 2021No Comments

De overheid heeft een aantal steunmaatregelen in het kader van corona verlengd, denk daarbij aan o.a. de tijdelijke werkloosheid, de relance overuren, …

Echter zijn er ook een aantal maatregelen die na 30 september 2021 niet langer toegepast mogen worden.

Hieronder een overzicht:

Studentenarbeid

Vanaf 1 oktober 2021 worden de prestaties van de student terug aangerekend op het jaarlijks contingent van 475 uur. De algemene regels zijn terug van toepassing voor het vierde kwartaal 2021.

Ter info in het vorige kwartaal mochten studenten werken in alle sectoren zonder dat deze uren afgetrokken diende te worden van het contingent.

De student moet binnen dit contingent van 475 uren op jaarbasis blijven opdat zijn loon niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, en er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Bijzondere minnelijke afbetalingsplannen voor RSZ-bijdragen en voorschotten

De RSZ is niet meer gemachtigd om voor het vierde kwartaal 2021 bijzondere minnelijke afbetalingsplannen toe te staan aan werkgevers met betalingsproblemen. Ook hier zijn de gewone regels vanaf 1 oktober 2021 terug van toepassing.

Een minnelijk afbetalingsplan is na 30 september 20021 dus wel mogelijk op expliciet verzoek van de werkgever, doch er zijn dan wel bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlintresten verschuldigd.

Voordien, in het kader van de bijzondere minnelijke afbetalingsplannen waren er geen sancties als de afbetalingsmodaliteiten strikt nageleefd werden. Het betrof de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd over het jaar 2020 en de eerste 3 kwartalen van 2021.

Ook op het niet betalen van de maandelijkse voorschotten zullen vanaf het vierde kwartaal terug sancties gekoppeld zijn. Het is dus aangewezen de voorschotten voor het vierde kwartaal 2021 terug binnen de normale termijn te voldoen, om eventuele sancties te vermijden.

Forfaitaire vergoeding in het kader van thuiswerk

Vanaf april tot en met september 2021 kon een ‘verhoogde’ tegemoetkoming in de bureaukosten aan de werknemer die structureel thuiswerkt, betaald worden. Het bedrag van 144,31 € is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen indien aan de voorziene voorwaarden voldaan is.

Deze verhoging is vanaf 1 oktober 2021 niet meer van toepassing. Dan geldt opnieuw een maximumbedrag van 129,48 € per maand.

Vrijwillige ‘corona’ overuren voor de kritieke sectoren

Werknemers in de kritieke sectoren kunnen in het vierde kwartaal 2021 geen vrijwillige ‘corona’ overuren meer presteren.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen de werkgevers uit de betreffende sectoren wel een beroep doen op de vrijwillige ‘relance’ overuren. Zie hiervoor artikel ‘Toepassing relance-uren in afwachting van wettelijk kader- Update‘.

De vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 onder de noemer corona-overuren moeten wel in mindering gebracht worden van het ‘potje’ relance overuren in 2021.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

De mogelijkheid tot het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in afwijking van artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (verbod opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur) is eveneens niet meer van toepassing vanaf 1 oktober 2021.

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd zal dus niet meer zonder risico zijn. De werkgever riskeert de herkwalificatie naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met alle gevolgen van dien.

Cumul onderbrekingsuitkering tijdskrediet, thematisch verlof of een landingsbaan en tewerkstelling essentiële sector

De werknemer kon tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk een activiteit aanvatten bij een andere werkgever in de zorgsector of het onderwijs, in een centrum voor contactopsporing of in een vaccinatiecentrum.

De bezoldigingen ontvangen uit deze tijdelijke tewerkstelling konden gecombineerd worden met 75 % van de onderbrekingsuitkering.

Deze maatregel wordt ook niet verlengd na 30 september 2021.

Terbeschikkingstelling van gebruikers uit de essentiële sectoren

Werkgevers uit om het even welke sector konden tijdelijk op soepele wijze hun werknemers ter beschikking kunnen stellen van werkgevers in de essentiële sectoren.

De tijdelijke afwijking op art. 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (verboden terbeschikkingstelling) wordt niet verlengd na 30 september 2021.

In principe is het immers slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toegelaten om werknemers ter beschikking te stellen aan een gebruiker met overdracht van werkgeversgezag (vb. uitzendarbeid). Indien men geen gebruik maakt van uitzendarbeid zal het akkoord van de inspectiediensten terug vereist zijn.

De bijkomende voorwaarde dat de vaste werknemers vóór 1 oktober 2020 in dienst moet zijn getreden bij de werkgever voor de terbeschikkingstelling, is ook niet meer van toepassing.

Corona-doelgroepverminderingen

De tijdelijke doelgroepverminderingen aangekondigd in het kader van coronapandemie zullen niet verlengd worden na Q3 2021.

Het betreft de volgende doelgroepverminderingen:

Tijdelijk inschakelen van asielzoekers in wachtperiode

Asielzoekers die de procedure doorlopen om in België erkend te worden als vluchteling ontvangen hiervoor een attest van immatriculatie met een geldigheidsduur van 4 maanden. De asielzoekers mogen overeenkomstig dit attest niet tewerkgesteld worden. Op dit attest wordt namelijk vermeld ‘toegang tot de arbeidsmarkt: neen’.

Indien de asielzoeker binnen deze periode van 4 maanden geen beslissing mocht ontvangen, krijgt hij een nieuw attest dat hem wel toegang tot de arbeidsmarkt geeft.

Een steunmaatregel voorzag een uitzondering hierop. De asielzoeker mocht m.a.w. gedurende de wachtperiode toch tewerkgesteld worden.

Deze gunstmaatregel kan na 30 september 2021 niet meer toegepast worden. De asielzoeker mag derhalve tijdens de wachtperiode niet werken. 

Verhoogd kostenplafond vrijwilligers

Het verhoogde plafond van 2.600,90 € voor de vrijwilligers in de zorgsector wordt niet meer verlengd na 30 september 2021.

Hierna geldt terug het gewone plafond van 1.416,16 €. Vrijwilligers die dit plafond reeds bereikt hebben, kunnen in het vierde kwartaal niet meer ingezet worden als vrijwilliger.

Het verhoogde plafond voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra blijft wel verderlopen tot 31 december 2021. Hiervoor verwijzen we naar ons artikel ‘Verhoogd kostenplafond vrijwilligers verlengd naar Q3‘.

Tijdelijke tewerkstelling tijdelijk werklozen en SWT’ers bij werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs en contactopsporing

De gunstmaatregel dat tijdelijk werklozen tijdelijk in de vitale sectoren aan de slag konden gaan met behoud van 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering (incl. toeslag 5,63 euro) wordt niet verlengd na 30 september 2021.

Ook SWT’ers kunnen geen beroep meer doen op de uitzondering.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.