Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke werkloosheid voor ouders bij quarantaine kind of bij sluiting school of crèche?

By 30 oktober 2020No Comments

Algemeen – quarantaine

Een werknemer kan in het kader van een quarantaine onder bepaalde voorwaarden uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen:
 • de werknemer mag niet arbeidsongeschikt zijn (= arbeidsgeschikt);
 • telewerk is niet mogelijk; 
 • men moet de RVA een quarantaineattest afgeleverd door de huisarts bezorgen.

Indien telewerk mogelijk is, kan men geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aanvragen en ontvangt de werknemer gewoon loon van de werkgever voor de geleverde prestaties i.h.k.v. het telewerk.

Indien het quarantainegetuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt de tijdelijke werkloosheid aanvaard voor maximum 14 dagen.

Indien de quarantaine vóór het einde van de periode van 14 dagen wordt beëindigd (vb.ten gevolge van een tweede negatieve test), eindigt uiteraard ook het recht op tijdelijke werkloosheid.

Indien het om een risicopatiënt gaat, kan het attest aanvaard worden voor maximum 1 maand. Deze termijn kan worden verlengd wanneer een nieuw quarantainegetuigschrift wordt gegeven, waarin de arts een verlenging van de quarantaine kan voorschrijven voor maximum 1 maand.

Opgelet: voor werknemers die terugkeren uit een rode zone gelden specifieke regels.

Voor uitzendkrachten gelden ook specifieke regels.

Voor ondernemingen die niet behoren tot een zwaar getroffen sector of niet beschouwd worden als zwaar getroffen onderneming moet de gewone procedure tijdelijke werkloosheid overmacht (andere reden) toegepast worden met inachtname van de hieraan verbonden formaliteiten.  Voor zwaar getroffen ondernemingen en sectoren kan in deze situatie de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona toegepast worden.

Bij de elektronisch melding (’tijdelijke werkloosheid invoeren’) moet men aangeven welke reden van overmacht van toepassing is:

 • Quarantaine ingevolge verblijf in het buitenland
 • Quarantaine ingevolge contact met besmet persoon
 • Corona -risicopatiënt

Instructies RVA –  probleem opvang? 

Volgens de instructies van de RVA kan een werkgever op basis van een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het centrum voor opvang van gehandicapte personen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen voor een werknemer die geconfronteerd wordt met een probleem van opvang omdat

 • een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het
  kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het
  kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten als
  gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te
  beperken;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat
  kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan
  gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om
  de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling
  georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen voor een
  gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind,
  tijdelijk wordt stopgezet als gevolg van een maatregel om de verspreiding
  van het coronavirus te beperken.

De werknemer kan dan voor de duur van de onmogelijkheid om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang te gaan, aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht (voor zover voldaan is aan de overige vergoedbaarheidsvoorwaarden daartoe) alsook op de aanvullende vergoeding van 5,63 euro per tijdelijke werkloosheidsdag ten laste van de RVA. 

Voor uitzendkrachten gelden specifieke regels.

Wet tot openstellen tijdelijke werkloosheid overmacht bij sluiting school/ crèche?

In de media zijn er diverse berichten verschenen over de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht voor ouders bij sluiting van de school / crèche / centrum voor opvang van gehandicapte personen indien zij geconfronteerd worden met een probleem van opvang van hun kinderen. Hiervoor moeten zij dan een attest van de school / crèche / centrum voor opvang van gehandicapte personen kunnen voorleggen.

De Kamercommissie Sociale zaken heeft op 28/09/2020 dit wetsvoorstel in eerste lezing goedgekeurd.  Op 08/10/2020 werd het wetsvoorstel goedgekeurd in de Kamer. Op 30/10/2020 werd de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Werknemers hebben het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:

 • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;
 • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

De werknemer heeft dit recht zolang het betrokken kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen
kan gaan. De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De werknemer dient onverwijld aan de werkgever een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen te overhandigen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.

De werknemer heeft, voor deze periode ten laste van de RVA recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie en de eraan gekoppelde aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid ten laste van de RVA, voor zover hij aan alle toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoet die daartoe in de werkloosheidsreglementering worden gesteld.

De wet zou van toepassing zijn voor de periode van 01/10/2020 – 31/12/2020. De Koning kan echter de datum van buitenwerking uitstellen.  De wet moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 

Praktische toepassing? 

 • Zwaar getroffen onderneming / sector – vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona 

Indien de werkgever erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) en bijgevolg nog verder gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht, moet hij het attest ter beschikking houden van de RVA, die het eventueel ter controle kan opvragen. De werkgever moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA en geen controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer. Hij moet enkel op het einde van de maand de uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aangeven in de ASR scenario 5.  

 • Niet zwaar getroffen onderneming sector – gewone procedure tijdelijke werkloosheid overmacht andere reden

Indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), moet hij een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA. Als reden van tijdelijke werkloosheid vermeldt hij ‘Corona – Opvang kind wegens sluiting’.Daarnaast moet hij het attest corona sluiting (via de post of per mail) opsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA kantoor. De werkgever moet ook een controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer en op het einde van de maand een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 verrichten met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht (code 5.4). Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, moet hij ook de ASR scenario 2 verrichten.

Inwerkingtreding 

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 01/10/2020 en treedt buiten werking op 31/12/2020. 

 

Bron: FAQ Corona RVA d.d. 15/10/2020; https://www.cdenv.be/actua/tijdelijke-werkloosheid-mogelijk-voor-ouders-met-kinderen-in-quarantaine; diverse persberichten; Wetsontwerp tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, Parl. St. Kamer 2019 – 2020 1270/008; Wet van 23/10/2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, BS 30/10/2020. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.