Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Arbeidsrechtelijke maatregelen ingevolge de coronacrisis

By 29 januari 2021No Comments

De wetgever gaat op zijn elan verder en tracht tijdens de tweede coronagolf de werkgevers in cruciale sectoren en essentiële diensten te ondersteunen zodat zij te allen tijden over voldoende werknemers kunnen beschikken om verder te blijven functioneren. Een aantal maatregelen zijn reeds besproken, maar waren op het moment van de publicatie soms gebaseerd op wetsontwerpen.

Thans zijn onderstaande maatregelen in voege getreden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad via de wet van 20 december 2020. De maatregelen kunnen enkel toegepast worden binnen de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing. Wanneer hierover niets specifieks vermeld wordt, mag u er bijgevolg van uitgaan dat de maatregelen enkel van toepassing zijn binnen deze sectoren.

De wet definieert de zorgsector als volgt: de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités :

  • 318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  • 319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
  • 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
  • 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
  • 332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
  • 322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités;
  • Onder de openbare zorgsector wordt verstaan de openbare zorginstellingen met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87901.

Hieronder een samenvatting van de arbeidsrechtelijke maatregelen.

Vrijwillige overuren

Hierover kan u meer informatie terugvinden in ons artikel ‘Bijkomend contingent vrijwillige overuren voor Q4 2020 en Q1 2021 – update’.

Neutralisering studentenuren in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021

Over deze maatregel kan u alle informatie terugvinden in ons artikel ‘Studentenarbeid in het onderwijs en de zorg tijdens Q4 2020 en Q1 2021 – update‘.

In tegenstelling tot de maatregel die gold voor Q2 2020, geldt de neutralisering enkel voor de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

Ook nu wordt opnieuw voorzien in de mogelijkheid tot het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in afwijking van artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (verbod opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur).

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van minimaal 7 dagen zal tijdelijk mogelijk zijn zonder verdere begrenzing, zonder dat dit het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg heeft.

Deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur kunnen enkel afgesloten worden met werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren.

De werknemer in tijdelijke werkloosheid kan deze op elk moment zonder opzegging deze arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigen.

Terbeschikkingstelling werknemers

Werkgevers uit om het even welke sector zullen tijdelijk op soepele wijze hun werknemers ter beschikking kunnen stellen van werkgevers in de beoogde sectoren. Er wordt bijgevolg een tijdelijke afwijking voorzien op art. 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (verboden terbeschikkingstelling). In principe is het immers slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toegelaten om werknemers ter beschikking te stellen aan een gebruiker met overdracht van werkgeversgezag (vb. uitzendarbeid).

De vaste werknemers moeten wel reeds vóór 1 oktober 2020 in dienst zijn getreden bij de werkgever. Vaste werknemers zijn alle werknemers die verbonden zijn met een gewone arbeidsovereenkomst. Werknemers met een vervangings- of een uitzendovereenkomst komen dus niet in aanmerking

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer. Dit geschrift moet worden opgesteld vóór het begin van de terbeschikkingstelling.

De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van de terbeschikkingstelling. De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken. De mechanismes die de werknemers tegen sociale dumping moeten beschermen (bv. het principe van gelijk loon voor gelijk werk) blijven van toepassing.

Tijdelijke tewerkstelling

Voor de tijdelijke werkstelling van tijdelijke werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag verwijzen we graag naar ons artikel ‘Mogelijkheid cumul periode van werkhervatting met bedrijfstoeslag of werkloosheidsuitkering in vitale sectoren verlengd‘.

In tegenstelling tot de vitale sectoren (landbouw, tuinbouw en bosbouw) mag de SWT-er ook het werk hervatten bij zijn ex-werkgever met deels behoud van zijn werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt in zoverre zijn ex-werkgever behoort tot de beoogde sectoren.

Werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof kunnen ook tijdelijk werken in de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing.

De tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden en werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof behouden 75% van hun uitkeringen.

Werknemers tewerkgesteld bij een werkgever in de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing, die zijn arbeidsprestaties onderbreekt of heeft verminderd in het kader van thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking kan met deze werkgever overeenkomen om de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.  De werknemer moet de schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties schriftelijk meedelen aan de RVA.  Tijdens de periode van schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties is er geen recht op uitkering.

De arbeidsovereenkomst bij de (andere) werkgever wordt schriftelijk vastgesteld en bevat een einddatum die nooit verder mag liggen dan 31 maart 2021.

Tijdelijke werkloosheid opvang kind

Over deze maatregel kan u alle informatie terugvinden in ons artikel ‘Uitbreiding toepassing tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang kind – formulieren’.

Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen

De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor volledig werklozen wordt opnieuw verlengd. Het bedrag waarop een volledig werkloze recht heeft op 01/04/2020 wordt bevroren tot 31/12/2020 en de cascade van de degressiviteit wordt verlengd.

Deze maatregel geldt voor alle sectoren en dus niet enkel voor de cruciale sectoren.

Schoolverlaters hebben normaal recht op inschakelingsuitkeringen gedurende 36 maanden (verlengbaar in bepaalde gevallen vb. opleiding/ studies,…). Om de 36 maanden te bepalen wordt geen rekening gehouden met de periode vanaf april t.e.m. december 2020. Er is geen verlenging indien het recht op inschakelingsuitkeringen reeds was beëindigd voor 01/04/2020.

Asielzoekers

Voor deze gunstmaatregel verwijzen we graag naar ons artikel ‘Tijdelijk inschakelen van asielzoekers in wachtperiode‘.

Inwerkingtreding

De wet is retroactief in werking getreden met ingang van 1 oktober 2020 en de hierboven besproken maatregelen treden buiten werking op 31 maart 2021.

 

Bron: Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 30 december 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.