Skip to main content
Sociaal-Juridisch

IPA: sociale partners sluiten ontwerpakkoord 2023 – 2024

By 31 maart 2023No Comments

Tweejaarlijks onderhandelen de sociale partners (Groep van 10) over een interprofessioneel akkoord (IPA) waarin een aantal zaken geregeld worden die de kapstok vormen voor verdere onderhandelingen op sectorniveau en op ondernemingsniveau.

Op 15/03/2023 sloten de sociale partners in de groep van 10 een ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Hieronder bespreken we kort de krachtlijnen van dit akkoord.

 • Verlenging van de relance overuren 

Het systeem van de relance-overuren liep ten einde op 31/12/2022.

Het akkoord verlengt de mogelijkheid voor bedrijven om een beroep te doen op 120′relance-overuren’ per werknemer per kalenderjaar t.e.m. 30/06/2025.  Dit zijn specifieke ‘vrijwillige overuren’ die geen recht geven op inhaalrust noch overloon. Deze relance-overuren zijn vrij van de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De verlenging kadert in de blijvende krapte op de arbeidsmarkt en economische crisis.

De praktische details hiervan moeten nog verder uitgeklaard worden (o.a. retroactiviteit).

 • Verhoogd quotum fiscaal gunstige overuren 

In uitvoering van het sociaal akkoord 2021 – 2022 werd het aantal fiscaal gunstige overuren tijdelijk opgetrokken 130 overuren naar 180 overuren voor alle sectoren voor de periode van 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2023.

Het akkoord voorziet een verlenging t.e.m. 30/06/2025. 

 • CAO nr. 159 – economische werkloosheid bedienden 

Er wordt voorzien in een verlenging van de vereenvoudigde aanvraagprocedure voor economische werkloosheid bedienden.

CAO nr. 159 voorziet een suppletieve regeling en biedt ondernemingen die net gebonden zijn door een CAO of een ondernemingsplan de toegang tot het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden. Deze CAO werd gesloten voor bepaalde duur voor de periode van 01/01/2022 t.e.m. 30/06/2023.

Er zou daarbij ook voorzien worden in een indexatie van de minimale aanvullende vergoeding op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe cao alsook op 01/01/2024 en 01/01/2025.

 • SWT specifieke doelgroepen 

De stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor bepaalde behartigenswaardige doelgroepen zouden mogelijk blijven bij een ontslag vanaf 60 jaar. Het gaat dan specifiek over werknemers met een lange en/of zeer lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. Alsook het SWT op 58 voor mindervalide
werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen. Deze verlengingen zoudens voorzien zijn tot 30/06/2025.

De regels m.b.t. de aangepaste beschikbaarheid van SWT’ers  zouden ook ongewijzigd verlengd worden t.e.m. december 2026.

Daarnaast werd ook overeengekomen om de vergoedingen inzake SWT te indexeren, op voorwaarde dat de ‘retroactiviteit’ inzake Decava (= werkgeversbijdrage op bedrijfstoelage ten laste van de werkgever inzake SWT) niet toegepast wordt.

 • Tijdskrediet landingsbaan

In het stelsel van het eindeloopbaantijdskrediet moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet geregeld door cao nr. 103ter en het recht op de betaling van een onderbrekingsuitkering bij de opname van het tijdskrediet landingsbaan door de RVA voorzien in KB 12/12/2001.

De leeftijd voor het recht op uitkeringen in het kader van tijdskrediet landingsbaan is vastgelegd op 60 jaar.

Een NAR cao kan deze leeftijd voor werknemers met een lange loopbaan, een zwaar beroep of in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering verlagen.

CAO nr. 157 voorziet voor de periode 1 januari 2023- 30 juni 2023 in een afwijkende leeftijdsvoorwaarde met recht op uitkeringen van 55 jaar in het kader van tijdskrediet landingsbaan (1/5 of halftijds). Deze regeling zou verlengd worden tot 30/06/2025.

Daarnaast zou er voor doelgroepwerknemers in een beschutte of sociale werkplaats, een maatwerkbedrijf of ‘entreprise de travail adapté’ vanaf 01/07/2023 een regeling moeten komen vanaf 55 jaar, met minstens 25 jaar (in plaats van 35 jaar) loopbaan.

 • Fiscale en sociale standstill 2e pensioenpijler

Net zoals tijdens de voorgaande IPA onderhandelingen vragen de sociale partners een fiscale en sociale standstill inzake de tweede pensioenpijler tot 2028. Dit om de rechtszekerheid en voorspelbaarheid te verzekeren in het kader van de harmonisering van de aanvullende pensioenen tegen 2030.

 • CAO 90 interpretatie

De NAR heeft op 22/02/2022 een eenparig advies (nr. 2275) uitgebracht over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van het Rekenhof van april 2021 en anderzijds de administratieve praktijk van de FOD WASO bij de marginale controle.

Er wordt gevraagd dat de FOD WASO in het kader van de marginale controle van de doelstelling voormeld advies van de NAR zou respecteren.

 • Verhoging GGMMI 

Het sociaal akkoord bevat een herbevestiging van de afspraken rond de verhoging van het GGMMI uit het sociaal akkoord van 2021 waarbij vanaf 1 april 2024 en vanaf 1 april 2026  het GGMI telkens met 35 euro bruto wordt verhoogd (stap 2).

 • Overige verlengingen

De sociale partners vragen de regering om de nodige wet- en/of regelgevende maatregelen te treffen met het oog op de verlenging van de hieronder vermelde maatregelen:

 • De werkgeversbijdrage van 0,10% voor de inspanningen ten voordele van de risicogroepen;
 • Het systeem van de innovatiepremie;
 • De vrijstelling van de startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet bij risicogroepen;
 • De financiering en verduurzaming van de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst werkgever in de kosten voor openbaar vervoer in het
  woon-werkverkeer via een overeenkomst derde betaler), met een open enveloppe;
 • Het behoud van de totale boete voor het niet-aanbieden van outplacementbegeleiding van 1.800 euro.

Praktisch

Bovenstaande bespreking heeft betrekking op een ontwerpakkoord  tussen sociale partners dat voorgelegd wordt aan de regering en hun achterban.

In het huidige akkoord wordt aan de regering gevraagd om de nodige wetgevende initiatieven te nemen tegen uiterlijk 1 juni 2023.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.